Wyniki finansowe według obszarów działalności

Wyniki finansowe według obszarów działalności

Linia Biznesowa Dystrybucja

Linia Biznesowa Dystrybucja wypracowała w całym 2018 roku prawie 91% EBITDA Grupy Energa (wobec 80% w 2017 roku).
Przychody ze sprzedaży Linii Biznesowej Dystrybucja w 2018 roku wyniosły 4 028 mln zł wobec 4 300 mln zł w roku poprzednim. Był to przede wszystkim efekt:

 • zmiany prezentacji kosztów z tytułu opłaty przejściowej.
 • wyższy wolumen dystrybuowanej energii elektrycznej (o 2%).
  Zysk netto w 2018 roku wyniósł 647 mln zł wobec 685 mln zł i jego zmiana wynikała głównie ze zmiany EBIT.
  Nakłady inwestycyjne Linii Biznesowej Dystrybucja wyniosły 1 368 mln zł, tj. o 117 mln zł więcej niż rok wcześniej.

EBITDA utrzymała się na zbliżonym poziomie r/r i wyniosła 1 704 mln zł. Istotny wpływ na ukształtowanie się wyniku operacyjnego na poziomie 944 mln zł miał:

 • wzrost marży na dystrybucji (z uwzględnieniem strat sieciowych o 109 mln zł), przede wszystkim ze względu na wzrostu wolumenu w wysokomarżowej grupie G oraz B.
 • wyższe koszty OPEX, przede ze względu na zmiany w zakresie rezerw aktuarialnych (w porównaniu z niską bazą w roku 2017, kiedy rozwiązano istotne rezerwy aktuarialne), wzrost zatrudnienia w związku z podjęciem działań mających na celu przeciwdziałanie tzw. luce kompetencyjnej.
 • wyższe koszty służebności przesyłu, a także koszty odpisów na należności w związku z pełnym zastosowaniem MSSF 9.
 • wyższe saldo zrealizowane na pozostałej działalności operacyjnej, co było głównie efektem braku istotnych strat losowych, które miały miejsce w 2017 roku.

Linia Biznesowa Wytwarzanie

EBITDA Linii Biznesowej Wytwarzanie w 2018 roku wyniosła 329 mln zł a jej udział w łącznej EBITDA Grupy wyniósł 18% (również 18% w 2017 roku). Czynnikami kształtującymi poziom EBITDA Linii w 2018 roku były m.in.:

 • przychody ze sprzedaży energii oraz zielonych praw majątkowych,
 • koszty zakupu uprawnień do emisji,
 • koszty zużycia kluczowych paliw do produkcji.
  Przychody ze sprzedaży energii elektrycznej wynikały głównie z poziomu cen sprzedaży energii elektrycznej w elektrowni w Ostrołęce oraz w elektrowniach wiatrowych. Wzrost przychodów ze sprzedaży zielonych praw majątkowych był efektem ich wysokich cen rynkowych. Koszt zakupu uprawnień do emisji CO2 zależał od poziomu cen rynkowych uprawnień do emisji oraz przyznanej niższej puli darmowych uprawnień do emisji na 2018 rok. Należy zauważyć jednak, iż znaczna część tego kosztu jest kompensowana w cenie energii elektrycznej. Koszt zużycia kluczowych paliw do produkcji wynikał z poziomu cen jednostkowych zakupu węgla przez Grupę.
  Oprócz wyżej prezentowanych czynników kształtujących wyniki brutto Linii Biznesowej należy pokreślić:
  • odwrócenie w II kwartale 2018 roku odpisu aktualizującego wartość farm wiatrowych o łącznej wartości 117 mln zł. Powodem odwrócenia odpisu była zmiana w otoczeniu legislacyjnym tj. podpisanie przez Prezydenta RP Ustawy z dnia 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii;
  • odwróceniu w IV kwartale 2018 roku odpisu aktualizującego wartość farm wiatrowych i fotowoltaicznych o łącznej wartości 145 mln zł. Powodem odwrócenia odpisu była zmiana w otoczeniu rynkowym, w szczególności wzrostu cen energii elektrycznej oraz zielonych certyfikatów.
  Nakłady inwestycyjne Linii w 2018 roku były wyższe o 151 mln zł, a ich poziom wynikał głównie z prac remontowych w Elektrowni w Ostrołęce oraz działań optymalizacyjnych na bloku biomasowym w Elblągu.

Linia Biznesowa Sprzedaż

Przychody Linii Biznesowej Sprzedaż w 2018 roku wyniosły 5 529 mln zł, a ich poziom uległ zwiększeniu o 213 mln zł (o 4%) w porównaniu z 2017 rokiem. Najistotniejszą pozycją przychodową Linii Biznesowej pozostają niezmiennie przychody ze sprzedaży energii elektrycznej, które w 2018 roku były wyższe o 4% w ujęciu r/r (tj. o 216 mln zł). Jest to efekt wzrostu średniej ceny sprzedaży energii o 5% przy zbliżonym poziomie wolumenu sprzedaży.
W 2018 roku EBITDA Linii Biznesowej Sprzedaż wyniosła -85 mln zł w porównaniu z 85 mln zł EBITDA w 2017 roku. Do zmiany poziomu wyniku EBITDA w istotny sposób przyczyniły się zdarzenia o charakterze jednorazowym, które miały miejsce zarówno w 2017, jak i w 2018 roku.
Najistotniejszy wpływ na wyniki Linii Biznesowej w 2018 roku wywarły zdarzenia o charakterze jednorazowym. W związku z wdrożeniem ustawy z 28 grudnia 2018 roku o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw została zawiązana rezerwa na umowy rodzące obciążenia w Energa Obrót SA w kwocie 136 mln zł (zdarzenie o charakterze jednorazowym i niegotówkowym).
W związku ze sprawami o uznanie długoterminowych umów na zakup zielonych certyfikatów za nieważne, Linia Biznesowa Sprzedaż w 2018 roku została obciążona kwotą 26 mln zł wynikającą z rozstrzygnięć części tych spraw w postępowaniach arbitrażowych (kolejne zdarzenie o charakterze jednorazowym). Ponadto, w 2018 roku zawarto ugody z trzema kontrahentami kończące spory. Łączna moc wytwórcza obiektów, z którymi zawarto dotychczas ugody, stanowi ponad 31% łącznej mocy zainstalowanej wszystkich pozwanych farm wiatrowych. W wyniku decyzji o uznaniu przedmiotowych umów za nieważne, w 2018 roku Linia Biznesowa realizowała zakup zielonych certyfikatów w zdecydowanej większości po cenach rynkowych (oprócz rozstrzygniętych w tym okresie sporów).

Na poziom EBITDA Linii Biznesowej dodatkowo wpływ wywarły także inne czynniki:

 • Na koniec 2017 roku nastąpiło rozwiązanie odpisów aktualizujących dla należności spornych na kwotę 44 mln zł – w wyniku analizy zapisów MSSF 9, wprowadzających zmiany w podejściu do tworzenia odpisów aktualizujących dla należności spornych, częściowo rozwiązano utworzone wcześniej odpisy. W 2018 roku nie miało miejsce podobne zdarzenie.
 • Marża na sprzedaży energii elektrycznej wzrosła o 88 mln zł w ujęciu r/r, do czego w głównej mierze przyczyniły się niższe obciążenia prawno-umowne wynikające z ograniczenia od 1 stycznia 2018 roku zakresu pełnienia funkcji Sprzedawcy Zobowiązanego oraz związane z zaprzestaniem od września 2017 roku realizacji długoterminowych umów na zakup zielonych certyfikatów. Wzrost marży został jednak ograniczony na skutek dynamicznego i niespodziewanego wzrostu cen energii elektrycznej na rynku w minionym roku zarówno na rynku terminowym, jak i na rynku SPOT oraz bilansującym. Przełożyło się to na dużo wyższe niż oczekiwano koszty związane z zamykaniem pozycji kontraktowej.
 • Istotnym czynnikiem wpływającym na zmianę EBITDA były przychody ze sprzedaży usług operatora handlowego świadczone głównie na rzecz operatorów farm wiatrowych. Ich spadek o 46 mln zł związany był z istotnym ograniczeniem zakresu pełnienia funkcji Sprzedawcy Zobowiązanego i w związku z tym ze znacząco niższym wolumenem obligatoryjnego zakupu energii od farm zlokalizowanych na terenie Grupy Energa. Należy zaznaczyć jednak, że spadek przychodów ze sprzedaży usług operatora handlowego jest mniejszy niż uzyskane korzyści wynikające z niższego kosztu energii elektrycznej na skutek ograniczenia zakresu tej funkcji.