Kluczowe dane operacyjne

  • Linia Biznesowa
    Dystrybucja

  • Linia Biznesowa
    Wytwarzanie

  • Linia Biznesowa
    Sprzedaż

W 2018 roku wolumen dostarczonej energii elektrycznej był wyższy w stosunku do roku poprzedniego średnio o 2%.

Wzrost wolumenu nastąpił w grupach B oraz G i wynikał przede wszystkim z przyrostu liczby odbiorców. Z kolei spadek wolumenu nastąpił w grupie C. Wzrostowi sprzedanego wolumenu towarzyszył niewielki spadek przeciętnej stawki dystrybucyjnej o około 1% r/r.

Grupa Energa na koniec 2018 roku osiągnęła poziom wskaźnika SAIDI (planowane i nieplanowane z katastrofalnymi) niższy od roku poprzedniego o 57%. Wartość wskaźnika SAIFI była również niższa niż w roku poprzednim 29%. Tak istotna poprawa wskaźników była efektem awarii masowych, w szczególności katastrofalnych nawałnic, które miały miejsce w sierpniu 2017 roku oraz orkanów Ksawery i Grzegorz, które wpłynęły na pogorszenie wskaźników w roku 2017.

W 2018 roku spółka Energa Operator SA zanotowała wzrost liczby klientów o 1% w stosunku do ubiegłego roku.

3,087 mln – liczba klientów Energa-Operator na koniec 2018 roku

Produkcja energii elektrycznej brutto (TWh)

Aktywa wytwórcze w Grupie ENERGA w 2018 roku wyprodukowały 3,9 TWh energii elektrycznej wobec 4,3 TWh w analogicznym okresie roku ubiegłego (-9%). Tendencja ta dotyczyła zasadniczo wszystkich typów źródeł posiadanych przez Grupę (oprócz fotowoltaiki).

Należy zauważyć, że w przypadku wytwarzania w źródłach OZE, tendencja spadkowa w 2018 roku jest konsekwencją wysokiej bazy odniesienia do roku 2017. Produkcja energii w źródłach wodnych to efekt występujących warunków hydrologicznych, natomiast poziom produkcji z wiatru spowodowany był panującymi warunkami pogodowymi. Poziom produkcji w elektrowni w Ostrołęce wynikał z poziomu pracy w wymuszeniu na rzecz Operatora Systemu Przesyłowego w Polsce. Produkcja energii w elektrociepłowniach Grupy to pochodna produkcji ciepła, która była głównie zależna od zapotrzebowania na ciepło przez odbiorców lokalnych Grupy.

W 2018 roku łączny wolumen sprzedanej energii elektrycznej przez Linię Biznesową Sprzedaż nie uległ większej zmianie w porównaniu do 2017 roku, co jest wypadkową jednoczesnego spadku wolumenu sprzedaży detalicznej o 4% (tj. o 0,8 TWh) oraz wzrostu wolumenu sprzedaży na rynku hurtowym o 25% (tj. o 0,8 TWh) w stosunku do roku ubiegłego.