Działalność Grupy Energa, Misja i Wizja


Grupa Energa jest jedną z czterech największych krajowych spółek energetycznych i jedną z trzech największych dostawców energii elektrycznej w Polsce. Podstawowa działalność obejmuje wytwarzanie, dystrybucję, obrót energią elektryczną i cieplną oraz obrót gazem.

Misja i Wizja

Misja

Rozwijamy się dostarczając najlepsze rozwiązania naszym klientom.

Wizja

W zrównoważony sposób realizujemy cele akcjonariuszy, klientów, pracowników i otoczenia, w oparciu o niezawodną i nowoczesną infrastrukturę oraz dopasowaną do potrzeb ofertę i obsługę, przy poszanowaniu środowiska i zgodnie z zasadami odpowiedzialności społecznej.Odpowiedzialny rozwój
Wiarygodność i bezpieczeństwo
Odwaga i innowacyjność
Trwałe relacje

Linia Biznesowa Dystrybucja

To podstawowa dla rentowności operacyjnej Grupy linia biznesowa działalności polegającej na dystrybucji energii elektrycznej, która jest w Polsce działalnością regulowaną, prowadzoną w oparciu o taryfy zatwierdzane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE). Grupa Energa pozostaje naturalnym monopolistą na terenie północnej i środkowej Polski, gdzie znajdują się jej aktywa dystrybucyjne, za pomocą których dostarcza Energię elektryczną do 3,1 mln klientów, z czego ok. 2,9 mln stanowią klienci z umowami kompleksowymi a 193 tys. to klienci TPA. Podział klientów Energa Operator SA na grupy energetyczne przedstawiony został w rozdziale Kluczowe dane operacyjne. Na dzień 31 grudnia 2018 roku łączna długość linii energetycznych wynosiła ponad 188 tys. km i obejmowała swoim zasięgiem obszar blisko 75 tys. km², co stanowiło ok. 24% powierzchni kraju. Funkcję lidera linii pełni spółka Energa Operator SA.

Linia Biznesowa Wytwarzanie

Energia elektryczna wytwarzana w aktywach tej Linii bazuje na wykorzystaniu takich źródeł jak: węgiel kamienny, woda, wiatr, biomasa i fotowoltaika. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach Grupy wynosiła na koniec 2018 roku ok. 1,3 GW. Podmiotem wiodącym Linii Biznesowej jest spółka Energa Wytwarzanie SA. Wiodącą pozycję pod względem udziału energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych w energii wytworzonej ogółem Grupa Energa zawdzięcza głównie produkcji energii w hydroelektrowniach i elektrowniach wiatrowych. Zielona Energia powstaje w 46-ciu elektrowniach wodnych, 5-ciu farmach wiatrowych, a także w instalacjach spalających biomasę (w spółce Energa Kogeneracja) oraz w dwóch instalacjach fotowoltaicznych. Na koniec 2018 roku w Grupie zainstalowanych było 0,5 GW w odnawialnych źródłach energii, z których Grupa wyprodukowała w ciągu całego 2018 roku 1,2 TWh energii elektrycznej brutto. Główne paliwo wykorzystywane przez Grupę Energa do produkcji energii elektrycznej i ciepła to węgiel kamienny. Jednostki wytwórcze Grupy zużyły w 2018 roku 1 297 tys. ton węgla kamiennego i 13 tys. ton biomasy (rok wcześniej wolumeny te wynosiły odpowiednio 1 280 tys. ton oraz 46 tys. ton). Zaopatrzenie Grupy w węgiel kamienny było realizowane głównie przez trzech dostawców, tj. Polską Grupę Górniczą, Lubelski Węgiel „Bogdanka” oraz Jastrzębską Spółkę Węglową.

Linia Biznesowa Sprzedaż

Linia, której podmiotem wiodącym jest Energa Obrót SA, prowadzi sprzedaż energii elektrycznej, gazu i dodatkowych usług zarówno jako odrębnych produktów oraz w ramach pakietów do wszystkich segmentów klientów - od przemysłu poprzez duży, średni i mały biznes, a na gospodarstwach domowych kończąc. Na koniec 2018 roku Grupa Energa obsługiwała około 3,1 mln odbiorców, z czego prawie 2,8 mln stanowili klienci taryfy G, a na pozostałą część składali się klienci grup taryfowych: C, B i A, w porządku malejącym.