Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej

NotaRok zakończony
31 grudnia 2018
Rok zakończony
31 grudnia 2017
AKTYWA
Aktywa trwałe
Rzeczowe aktywa trwałe1314,33513,371
Aktywa niematerialne14307338
Wartość firmy151515
Inwestycje w jednostki stowarzyszone i we wspólne przedsięwzięcia wyceniane metodą praw własności161,029728
Aktywa z tytułu podatku odroczonego12,3313325
Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe28,16546
Pozostałe aktywa długoterminowe20,1118107
16,18214,930
Aktywa obrotowe
Zapasy17687352
Należności z tytułu podatku dochodowego431
Należności z tytułu dostaw i usług28.04.20011,4291,843
Aktywa z tytułu umów28.4.1363-
Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe28,12283
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty192,7243,641
Pozostałe aktywa krótkoterminowe20,2188176
5,4176,126
SUMA AKTYWÓW21,59921,056
PASYWA
Kapitał własny
Kapitał podstawowy21,14,5224522
Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej-(2)
Kapitał rezerwowy21,41,0181,018
Kapitał zapasowy21,51,541,433
Kapitał z aktualizacji wyceny instrumentów zabezpieczających21.6, 28.6-342
Zyski zatrzymane21,73,2492,436
Kapitał własny przypadający właścicielom jednostki dominującej10,2959,409
Udziały niekontrolujące21,86156
10,3568,968
Zobowiązania długoterminowe
Kredyty i pożyczki28.4.22,3842,720
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych28.4.24,4844,520
Rezerwy długoterminowe24642550
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego12,3593596
Rozliczenia międzyokresowe i dotacje długoterminowe26274501
Pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe25.1, 28.16181
8,4388,968
Zobowiązania krótkoterminowe
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług617792
Zobowiązania z tytułu umów28.4.2129-
Bieżąca część kredytów i pożyczek28.4.2189356
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych108109
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego266511
Rozliczenia międzyokresowe i dotacje24187182
Rezerwy krótkoterminowe28,1942571
Pozostałe zobowiązania finansowe25,2300280
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe268322
2,8052,623
Zobowiązania razem
11,24311,591
SUMA PASYWÓW
21,59921,056