Rok 2018 - najważniejsze dane i wydarzenia


Grupa Energa zamknęła 2018 rok wynikiem EBITDA sięgającym blisko 1,9 mld zł i wynikiem netto na poziomie 744 mln złotych. Spółka zapewniła sobie stabilną sytuację finansową umożliwiającą realizację kolejnych inwestycji oraz utrzymała dominującą pozycję w zakresie OZE wśród czołowych, krajowych spółek energetycznych.

Grupa zakończyła wdrażanie optymalnej struktury działania, co w wymierny sposób przełożyło się na wzrost efektywności pracy oraz na racjonalizację sposobu, w jaki wykorzystywane są środki finansowe. Osiągnięto to m.in. poprzez redukcję liczby spółek o połowę z 44 do 22 podmiotów, wdrażanie centralizacji procesów zakupowych i informatycznych czy zwiększenie zakresu zadań powierzanych pracownikom Grupy ograniczając tym samym prace zewnętrznych podwykonawców.

Wyniki Grupy Energa 2018 roku

EBITDA Grupy w 2018 roku wyniosła 1 877 mln zł w porównaniu do 2 160 mln zł w roku 2017 (zmiana o 13%). Wynik ten przy niesprzyjających warunkach makroekonomicznych, należy uznać za pozytywny, gdyż utrzymuje się na zbliżonym poziomie do lat poprzednich.

Linia Biznesowa Dystrybucja wypracowała prawie 91% EBITDA Grupy Energa (wobec 80% w 2017 roku). EBITDA Linii utrzymała się na zbliżonym poziomie r/r i wyniosła 1 704 mln zł. Niewielkie obniżenie EBITDA tej Linii wynikało przede wszystkim ze wzrostu kosztów OPEX (m. in. wzrost kosztów służebności przesyłu oraz świadczeń dla pracowników). Zysk netto w 2018 roku wyniósł 647 mln zł wobec 685 mln zł i jego zmiana wynikała głównie ze zmiany EBIT. Nakłady inwestycyjne Linii Biznesowej Dystrybucja wyniosły 1 368 mln zł, tj. o 117 mln zł więcej niż rok wcześniej.

Linia Biznesowa Sprzedaż miała niższą EBITDA w porównaniu do 2017 roku. Pogorszenie EBITDA tej Linii wynikało z utrzymujących się wysokich cen energii elektrycznej na rynku oraz wystąpienia w 2017 roku zdarzeń o charakterze jednorazowym, w szczególności rozwiązania odpisów z tytułu należności spornych. Linia Biznesowa Sprzedaż w 2018 roku została ponadto obciążona kwotą rezerwy na umowy rodzące obciążenia w wysokości 136 mln zł oraz kwotą 26 mln zł w związku ze sprawami o uznanie długoterminowych umów na zakup zielonych certyfikatów za nieważne.

Linia Biznesowa Wytwarzanie – zanotowała spadek EBITDA o 69 mln zł do poziomu 329 mln zł, co wynikało głównie ze wzrostu kosztu zakupu uprawnień do emisji CO2, spowodowanego wzrostem cen rynkowych uprawnień do emisji oraz przyznaniem mniejszej puli darmowych uprawnień do emisji na rok 2018.

W 2018 roku przychody Grupy ze sprzedaży wyniosły 10 337 mln zł i były niższe o 2 proc. od przychodów osiągniętych w 2017 roku.

 • Przychody Linii Biznesowej Dystrybucja spadły w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku o 272 mln zł. Wynikało to przede wszystkim ze zmiany prezentacji kosztów z tytułu opłaty przejściowej – przychody zostały skorygowane w dół o wartość opłaty przejściowej prezentowanej uprzednio w kosztach. Powyższa zmiana prezentacji wpłynęła również znacząco na spadek kosztu własnego sprzedaży tej Linii.
 • Wzrost przychodów odnotowano w Linii Biznesowej Sprzedaż, Wytwarzanie oraz Pozostałe. Najwyższy wzrost odnotowano w Linii Biznesowej Sprzedaż, co było głównie efektem wyższej sprzedaży energii elektrycznej.

Zysk z działalności operacyjnej w 2018 roku wyniósł 1 176 mln zł w porównaniu do 1 210 mln zł w 2017 roku (zmiana o 13%).

 • Największy wpływ na wynik EBIT r/r oprócz czynników charakteryzujących wyniki EBITDA miała decyzja o odwróceniu odpisów aktualizujących, w szczególności odwrócenie odpisów aktualizujących wartości aktywów wiatrowych oraz fotowoltaicznych w Linii Biznesowej Wytwarzanie. Łączna wartość odwróconych odpisów aktualizujących wyniosła w 2018 roku 272 mln zł.

Wynik netto Grupy w 2018 roku wyniósł 744 mln zł w porównaniu do 789 mln zł w 2017 roku.

EBITDA Grupy w 2018 roku wyniosła 1 877 mln zł w porównaniu do 2 160 mln zł w roku 2017 (zmiana o 13%).

 • Linia Biznesowa Wytwarzanie zanotowała spadek EBITDA o 69 mln zł do poziomu 329 mln zł, co wynikało głównie ze wzrostu kosztu zakupu uprawnień do emisji CO2, spowodowanego wzrostem cen rynkowych uprawnień do emisji oraz przyznaniem mniejszej puli darmowych uprawnień do emisji na rok 2018.
 • Pogorszenie EBITDA Linii Biznesowej Sprzedaż r/r wynikało z utrzymujących się wysokich cen energii elektrycznej na rynku oraz wystąpienia w 2017 roku zdarzeń o charakterze jednorazowym, w szczególności rozwiązania odpisów z tytułu należności spornych. Linia Biznesowa Sprzedaż w 2018 roku została ponadto obciążona kwotą rezerwy na umowy rodzące obciążenia w wysokości 136 mln zł oraz kwotą 26 mln zł w związku ze sprawami o uznanie długoterminowych umów na zakup zielonych certyfikatów za nieważne.
 • Obniżenie EBITDA Linii Biznesowej Dystrybucja, wynikało przede wszystkim z efektu wzrostu kosztów OPEX (m. in. wzrost kosztów służebności przesyłu oraz świadczeń dla pracowników).

Wskaźniki rentowności i płynności

Najważniejsze wydarzenia

Zarząd ENERGA SA poinformował, iż w związku z wystąpieniem zmian w otoczeniu rynkowym, w szczególności wzrostu cen energii elektrycznej oraz zielonych certyfikatów, zostały zidentyfikowane przesłanki, które mogą skutkować odwróceniem odpisów z tytułu utraty wartości niektórych aktywów Grupy ENERGA. W wyniku przeprowadzonych testów na utratę wartości w II półroczu 2018 roku stwierdzono wzrost wartości odzyskiwalnej aktywów wiatrowych oraz fotowoltaicznych. W dniu 17 stycznia 2019 roku podjęta została decyzja o odwróceniu odpisów aktualizujących wartość aktywów wiatrowych oraz fotowoltaicznych w Linii Biznesowej Wytwarzania na łączną kwotę 145,4 mln zł. Szacowany wpływ odwrócenia ww. odpisów na skonsolidowany wynik netto Grupy ENERGA za 2018 rok wynosił 117,8 mln zł. Powyższa operacja ma charakter niegotówkowy. Poprawiła ona wynik operacyjny Grupy ENERGA bez wpływu na wynik EBITDA. Po uwzględnieniu odwrócenia odpisów, wartość księgowa farm wiatrowych oraz fotowoltaicznych w skonsolidowanym bilansie Grupy ENERGA wynosi 806 mln zł. Ostateczny wynik testów i wielkość odwrócenia odpisów zostały przedstawione w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy ENERGA za 2018 rok (raport bieżący nr 2/2019).

Zarząd Energi SA ("Emitent") poinformował, że 29 grudnia 2018 roku powziął informację o podjęciu w dniu 28 grudnia 2018 roku przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Elektrownia Ostrołęka Sp. z o.o. ("Spółka") uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydanie polecenia rozpoczęcia prac (ang. NTP – notice to proceed ) związanego z budową Elektrowni Ostrołęka C o mocy 1000 MW. Ponadto Emitent poinformował, że powziął informację od Zarządu Spółki o wydaniu 28 grudnia 2018 roku przez tę Spółkę polecenia rozpoczęcia prac związanych z budową Elektrowni Ostrołęka C dla generalnego wykonawcy: Konsorcjum GE Power Sp. z o.o. - lidera konsorcjum oraz ALSTOM Power Systems S.A.S (raport bieżący nr 56/2018).

Zarząd Energi S.A. ("Emitent") poinformował, że w związku z uzyskaniem przez Elektrownię Ostrołęka Sp. z o.o. ("Spółka") korzystnego wyniku w aukcji rynku mocy oraz wsparcia finansowego w wyniku zawarcia warunkowej umowy mocowej na okres 15 lat, oraz w związku z gotowością do przejścia do kolejnego etapu harmonogramu inwestycji elektrowni Ostrołęka C, tj. Etapu Budowy, w dniu 28 grudnia 2018 roku Energa S.A., ENEA S.A. oraz Elektrownia Ostrołęka sp. z o.o. rozwiązały Umowę Inwestycyjną z dnia 8 grudnia 2016 r. zmienioną aneksem nr 1/2018 z dnia 26 marca 2018 roku, wiążącą w/w podmioty, o których zawarciu Emitent informował w raportach bieżących nr 49/2016 z dnia 08.12.2016 r. oraz nr 12/2018 z dnia 26.03.2018 r. i zawarły Porozumienie, którego intencją jest zawarcie nowej umowy inwestycyjnej określającej zasady współpracy Emitenta i ENEA S.A. oraz finansowania elektrowni Ostrołęka C ("Projekt") w fazie budowy. Emitent i Enea S.A. deklarują zaangażowanie finansowe dla realizacji Etapu Budowy w wysokości: Enea S.A. 1 miliard złotych, a Energa S.A. nie mniej niż 1 miliard złotych i inni inwestorzy – w pozostałym zakresie koniecznym do pokrycia nakładów finansowych Projektu, według modelu finansowego Projektu, który zostanie ostatecznie uzgodniony przez strony i uwzględni również środki zaangażowane przez strony w Projekt przed dniem zawarcia Porozumienia oraz środki kredytodawców oraz innych inwestorów. Udzielenie Spółce przez kredytodawców kredytów niezbędnych dla ukończenia Etapu Budowy nastąpi w sposób nie naruszający zobowiązań określonych w zawartych przez Emitenta umowach finansowania zewnętrznego (tzw. financial covenants), (raport bieżący nr 5/2018).

Aukcja główna na 2021 rok - W dniu 15 listopada 2018 r. w wyniku aukcji rynku mocy na rok 2021 (aukcja główna), zakontraktowanych zostało łącznie 977 MW obowiązku mocowego dla jednostek należących do Grupy Energa. Cena zamknięcia aukcji mieściła się w przedziale 218,56-240,40 PLN/kW/rok.

Aukcja główna na 2022 rok - W dniu 5 grudnia 2018 r., w wyniku aukcji rynku mocy na rok 2022 (aukcja główna), zakontraktowanych zostało łącznie 442 MW obowiązku mocowego dla jednostek istniejących i jednostek redukcji zapotrzebowania (z umową mocową na 1 rok), należących do Grupy Energa. Cena zamknięcia aukcji mieściła się w przedziale 195,28 do 219,66 PLN/kW/rok (raport bieżące nr 49/2018 i 50/2018/K).

Aukcja główna na 2023 rok - W dniu 21 grudnia 2018 r., w wyniku aukcji rynku mocy na rok 2023 (aukcja główna), zakontraktowanych zostało łącznie 477 MW obowiązku mocowego dla jednostek istniejących i jednostek redukcji zapotrzebowania (z umową mocową na 1 rok), należących do Grupy Energa S.A. Cena zamknięcia aukcji mieściła się w przedziale 189,95 – 217,06 PLN/kW/rok.

4 września 2018 roku Zarząd Energi S.A. poinformował, że zostało zawarte porozumienie pomiędzy Energą S.A., ENEĄ S.A., Elektrownia Ostrołęka sp. z o.o. ("Spółka"), a Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych Energia ("Fundusz"), w zakresie zaangażowania kapitałowego Funduszu (poprzez objęcie udziałów w kapitale zakładowym Spółki) w realizowany przez Spółkę projekt przygotowania, budowy i eksploatacji bloku energetycznego, o mocy brutto około 1000 MW, opalanego węglem kamiennym ("Porozumienie", "Projekt"). Zaangażowanie się Funduszu w Spółkę jest uzależnione od spełnienia się szeregu warunków o charakterze prawnym, korporacyjnym i finansowym, w tym od sytuacji rynkowej. Porozumienie stanowi wyłącznie zobowiązanie do prowadzenia negocjacji w dobrej wierze dotyczących zawarcia przez Fundusz z Energą S.A., ENEĄ S.A. oraz Spółką umowy inwestycyjnej, bądź przystąpienia Funduszu do obecnie obowiązującej umowy inwestycyjnej, o podpisaniu której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 49/2016 z 8 grudnia 2016 roku. Porozumienie obowiązywało od dnia zawarcia do 30 listopada 2018 roku.

Zarząd Spółki Energa SA poinformował w dniu 18 lipca 2018 roku, że powziął informację, iż spółka zależna Energa Obrót SA i jedna z 22 pozwanych przez Energę Obrót SA farm wiatrowych podjęły decyzję o ugodowym zakończeniu wszelkich sporów dotyczących nieważności umowy sprzedaży praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia. Strony ugody uznały spór za definitywnie zakończony. Warunki na jakich ugodę zawarto są satysfakcjonujące dla obu stron i nie wpływają niekorzystnie na wynik finansowy Energi Obrotu SA. Jest to trzecia ugoda zawarta przez Energę Obrót SA z pozwanymi farmami wiatrowymi. Łączna moc obiektów, z którymi zawarto dotychczas ugody stanowi ponad 31% łącznej mocy zainstalowanej wszystkich pozwanych farm wiatrowych. (Raport bieżący nr 35/2018).

Dnia 12 lipca 2018 roku Zarząd Energi SA powziął informację o podpisaniu w tym samym dniu przez spółkę Elektrownia Ostrołęka sp. z o.o., Umowy o zamówienie publiczne z Generalnym Wykonawcą: Konsorcjum GE Power Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum oraz Alstom Power Systems S.A.S., wyłonionym w ramach przeprowadzonego przez Spółkę postępowania o udzielenie Zamówienia. Przedmiotem Umowy jest zaprojektowanie, budowa i oddanie do eksploatacji bloku energetycznego wraz z gospodarkami pomocniczymi, wyposażonego w przepływowy kocioł pyłowy, opalany węglem kamiennym o ciśnieniu pary świeżej 271 MPa, z zamkniętym układem chłodzenia, o mocy elektrycznej brutto 1000 MWe (931 MWe netto) i sprawności netto 46% pracującego na paramentach nadkrytycznych pary, o temperaturze pary świeżej 6000 C i temperaturze pary wtórnie przegrzanej 6200 C („Inwestycja”).

Zgodnie z zawartą Umową, wynagrodzenie Generalnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy zostało określone na kwotę netto 5.049.729.000,00 zł, brutto 6.023.034.950,00 zł. (Raport bieżący nr 33/2018).

W dniu 6 lipca 2018 roku Zarząd Energi SA w powziął informację o wyrażeniu zgody przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Elektrownia Ostrołęka Sp. z o.o. na zawarcie Umowy o zamówienie publiczne z Generalnym Wykonawcą: Konsorcjum GE Power Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum oraz ALSTOM Power Systems S.A.S., wyłonionym w ramach przeprowadzonego przez Spółkę postępowania o udzielenie sektorowego zamówienia publicznego w trybie dialogu konkurencyjnego pn. „Budowa Elektrowni Ostrołęka C o mocy ok. 1000 MW” („Zamówienie”). Zgodnie z umową Spółki, zgromadzenie wspólników Spółki wyraża w formie uchwały zgodę na zawarcie Umowy z Generalnym Wykonawcą (raport bieżący nr 32/2018).

Zarząd Energi SA w dniu 5 lipca 2018 roku powziął informację o podjęciu uchwały przez Radę Nadzorczą Emitenta, zgodnie z którą Rada Nadzorcza określiła sposób wykonywania prawa głosu na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Elektrownia Ostrołęka Sp. z o.o. w ten sposób, że Energa SA będzie głosowała za podjęciem uchwały stwierdzającej wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę Umowy o zamówienie publiczne z Generalnym Wykonawcą: Konsorcjum GE Power Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum oraz ALSTOM Power Systems S.A.S.., wyłonionym w ramach przeprowadzonego przez Spółkę postępowania o udzielenie sektorowego zamówienia publicznego w trybie dialogu konkurencyjnego pn. „Budowa Elektrowni Ostrołęka C o mocy ok. 1000 MW”.

Określenie sposobu wykonywania prawa głosu na NZW Spółki przez Radę Nadzorczą Emitenta, jak również ewentualne podjęcie przez NZW Spółki przedmiotowej uchwały, nie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wydanie polecenia rozpoczęcia prac (ang. NTP – notice to proceed) - wydanie NTP wymaga bowiem między innymi uprzedniej zgody Rady Nadzorczej Emitenta w tym przedmiocie oraz uprzedniego wyrażenia kierunkowej zgody przez Walne Zgromadzenie Emitenta na przystąpienie do Etapu Budowy (Raport bieżący nr 31/2018).

Zarząd Energi SA poinformował, że 2 lipca 2018 roku, jako udziałowiec spółki Elektrownia Ostrołęka sp. z o.o. otrzymał od zarządu Spółki wniosek skierowany do zgromadzenia wspólników Spółki o wyrażenie zgody na zawarcie Umowy o zamówienie publiczne z Generalnym Wykonawcą: Konsorcjum GE Power Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum oraz Alstom Power Systems S.A.S.., wyłonionym w ramach przeprowadzonego przez Spółkę postępowania o udzielenie sektorowego zamówienia publicznego w trybie dialogu konkurencyjnego pn. „Budowa Elektrowni Ostrołęka C o mocy ok. 1000 MW”. Zarząd Spółki wskazał, że wnioskuje o zgodę zgromadzenia wspólników Spółki na zawarcie Umowy z Generalnym Wykonawcą – tj. Konsorcjum GE Power Sp. z o.o. - Lider Konsorcjum i Alstom Power Systems S.A.S., które zaoferowało wykonanie przedmiotu Zamówienia o parametrach określonych w ofercie za kwotę netto 5.049.729.000,00 zł, brutto 6.023.034.950,00 zł.

Zgodnie z umową Spółki, zgromadzenie wspólników Spółki wyraża w formie uchwały zgodę na zawarcie Umowy z Generalnym Wykonawcą.

Wyrażenie przez zgromadzenie wspólników Spółki zgody na zawarcie Umowy z Generalnym Wykonawcą wymaga uprzedniego uzyskania pozostałych zgód korporacyjnych, w tym zgody Rady Nadzorczej Emitenta.

Wystąpienie przez zarząd Spółki z przedmiotowym wnioskiem do zgromadzenia wspólników Spółki, jak również ewentualne podjęcie przez zgromadzenie wspólników Spółki przedmiotowej uchwały, nie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wydanie polecenia rozpoczęcia prac (ang. NTP – notice to proceed) - wydanie NTP wymaga bowiem między innymi uprzedniej zgody Rady Nadzorczej Emitenta w tym przedmiocie oraz uprzedniego wyrażenia kierunkowej zgody przez Walne Zgromadzenie Emitenta na przystąpienie do Etapu Budowy. Szacuje się, że nakłady inwestycyjne w związku z zawarciem Umowy pomiędzy Zamawiającym, a Generalnym Wykonawcą, do czasu wydania NTP nie przekroczą równowartości 4% ceny objętej Umową (Raport bieżący nr 28/2018).

Zarząd Energi SA poinformował, iż w związku z wystąpieniem zmian w otoczeniu legislacyjnym, tj. podpisaniem przez Prezydenta RP Ustawy z dnia 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw, zostały zidentyfikowane przesłanki, które mogą skutkować odwróceniem odpisów z tytułu utraty wartości niektórych aktywów Grupy Energa.

W wyniku przeprowadzonych testów na utratę wartości w I półroczu 2018 roku stwierdzono wzrost wartości odzyskiwalnej farm wiatrowych. W dniu 2 lipca 2018 roku podjęta została decyzja o odwróceniu odpisów aktualizujących wartość farm wiatrowych w Linii Biznesowej Wytwarzania na łączną kwotę 116,6 mln zł. Szacowany wpływ odwrócenia ww. odpisów na skonsolidowany wynik netto Grupy Energa za 2018 rok wynosi 94,5 mln zł. Powyższa operacja miała charakter niegotówkowy. Wpłynęła ona pozytywnie na wynik operacyjny Grupy Energa pozostając bez wpływu na wynik EBITDA.

Po uwzględnieniu odwrócenia odpisów, wartość księgowa farm wiatrowych w skonsolidowanym bilansie Grupy Energa na koniec I półrocza 2018 roku wynosiła 664,36 mln zł (raport bieżący nr 27/2018).

W dniu 27 czerwca 2018 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGI SA podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku w wysokości 106 601 622,10 zł, przeznaczając go w całości na kapitał zapasowy (Raport bieżący nr 25/2018).

Wcześniej, dniu 16 maja 2018 roku, Zarząd Energi SA poinformował, że podjął decyzję, iż nie będzie rekomendował Walnemu Zgromadzeniu Energi SA wypłaty dywidendy za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku. Całość zysku netto za 2017 rok, w wysokości 106 601 622,10 zł, zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy.

Uzasadnieniem dla powyższej decyzji jest realizacja „Strategii Grupy Energa na lata 2016-2025” („Strategia”) przyjętej w dniu 15 listopada 2016 roku (raport bieżący nr 40/2016), zgodnie z którą polityka wypłat dywidendy dostosowywana jest do potrzeb finansowych procesu inwestycyjnego.

Jednocześnie, w przyszłości Zarząd nie wyklucza powrotu do wypłaty dywidendy akcjonariuszom, której poziom determinowany będzie realizacją Strategii. (Raport bieżący nr 16/2018).

W dniu 25 maja 2018 roku Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała rekomendację Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki osiągniętego w 2017 roku (Raport bieżący nr 18/2018).

8 czerwca 2018 r. Zarząd Spółki Energa SA poinformował, że powziął informację, iż w trzech postępowaniach arbitrażowych o ustalenie nieistnienia stosunków prawnych mających wynikać z umów sprzedaży praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia, Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie wydał wyroki częściowe, na mocy których powództwa Energi Obrotu SA zostały oddalone (Raport bieżący nr 22/2018).

13 czerwca br. Zarząd Energi SA poinformował, że potencjalny wpływ wyroków wyniki finansowe Emitenta w 2018 r. szacuje się na ok. 16 mln zł. (Raport bieżący nr 24/2018).

Zarząd Spółki Energa SA poinformował, że w dniu 30 maja 2018 roku powziął informację, iż spółka zależna Energa Obrót SA i jedna z 22 pozwanych przez Energę Obrót SA farm wiatrowych podjęły decyzję o ugodowym zakończeniu wszelkich sporów dotyczących nieważności umowy sprzedaży praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia. Strony ugody uznały współpracę na podstawie umowy kwestionowanej przez Energę Obrót SA za definitywnie zakończoną. Jednocześnie, strony postanowiły kontynuować współpracę w zakresie sprzedaży praw majątkowych na podstawie nowej umowy. Zawarcie ugody nie wpływa niekorzystnie na wynik finansowy Energi Obrotu SA (Raport bieżący nr 19/2018).

Zarząd Spółki Energa SA poinformował, że w dniu 21 maja 2018 roku powziął informację, iż spółka zależna Energa Obrót SA i jedna z 22 pozwanych przez Energę Obrót SA farm wiatrowych podjęły decyzję o ugodowym zakończeniu wszelkich sporów dotyczących nieważności umowy sprzedaży praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia. Strony uznały współpracę na podstawie umowy kwestionowanej przez Energę Obrót SA za definitywnie zakończoną. Strony nie wykluczają podjęcia współpracy w przyszłości na podstawie nowej umowy. Zawarcie ugody nie wpływa niekorzystnie na wynik finansowy Energi Obrotu SA (Raport 17/2018).

Zarząd Energi SA („Emitent”) poinformował, że w dniu 4 kwietnia 2018 roku powziął informację o rozstrzygnięciu przez spółkę Elektrownia Ostrołęka sp. z o.o. („Zamawiający”) postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt. „Budowa Elektrowni Ostrołęka C o mocy ok. 1000 MW” („Postępowanie”, „Zamówienie”) poprzez wybór Konsorcjum GE Power Sp. z o.o. i Alstom Power System S.A.S., jako Generalnego Wykonawcy, który zaoferował wykonanie przedmiotu Zamówienia o parametrach określonych w ofercie za kwotę netto 5.049.729.000,00 zł, brutto 6.023.034.950,00 zł.

Rozstrzygnięcie Postępowania nie jest równoznaczne z:

 • wyrażeniem zgody na zawarcie kontraktu z Generalnym Wykonawcą – do wyrażenia takiej zgody konieczna jest bowiem między innymi uprzednia zgoda Rady Nadzorczej Emitenta;
 • wyrażeniem zgody na wydanie polecenia rozpoczęcia prac (ang. NTP – notice to proceed) - wydanie NTP wymaga bowiem między innymi uprzedniej zgody Rady Nadzorczej Emitenta oraz uprzedniego wyrażenia kierunkowej zgody przez Walne Zgromadzenie Emitenta na przystąpienie do Etapu Budowy.

Szacuje się, że nakłady inwestycyjne w związku z zawarciem umowy pomiędzy Zamawiającym, a Generalnym Wykonawcą, do czasu wydania NTP nie przekroczą równowartości 4% ceny objętej umową (Raport bieżący nr 14/2018).

Zarząd Energi SA („Emitent”) informuje, że w dniu 27 marca 2018 roku powziął decyzję o głosowaniu na zgromadzeniu wspólników spółki Elektrownia Ostrołęka sp. z o.o. („Zamawiający”, „Spółka”) za wyrażeniem zgody na rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt. „Budowa Elektrowni Ostrołęka C o mocy ok. 1000 MW” („Postępowanie”, „Zamówienie”) poprzez wybór Konsorcjum GE Power Sp. z o.o. i Alstom Power Systems S.A.S.. jako Generalnego Wykonawcy, który zaoferował wykonanie przedmiotu Zamówienia o parametrach określonych w ofercie za kwotę netto 5 049 729 000,00 zł, 6 023 034 950,00 zł brutto. Zgoda ma być wyrażona pod warunkiem skutecznego (tj. wskazującego na brak przesłanek uzasadniających wykluczenie wykonawcy bądź odrzucenie jego oferty) złożenia przez Konsorcjum GE Power Sp. z o.o. i Alstom Power Systems S.A.S.. wszystkich niezbędnych dokumentów i oświadczeń, zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).

Ponadto Emitent poinformował, że powziął informację o podjęciu przez zgromadzenie wspólników Spółki w dniu 27 marca 2018 roku uchwały o wyrażeniu zgody na rozstrzygnięcie Postepowania, zgodnie z powyższą decyzją Emitenta.

Podjęcie przez zgromadzenie wspólników Spółki przedmiotowej uchwały nie jest równoznaczne z:

 • podjęciem przez zarząd Spółki decyzji o wyborze Generalnego Wykonawcy, nie oznacza więc rozstrzygnięcia Postępowania przez Zamawiającego;
 • wyrażeniem zgody na zawarcie kontraktu z Generalnym Wykonawcą – do wyrażenia takiej zgody konieczna jest bowiem między innymi uprzednia zgoda Rady Nadzorczej Emitenta oraz Zgromadzenia Wspólników Zamawiającego;
 • wyrażeniem zgody na wydanie polecenia rozpoczęcia prac (ang. NTP – notice to proceed) - wydanie NTP wymaga bowiem między innymi uprzedniej zgody Rady Nadzorczej Emitenta oraz uprzedniego wyrażenia kierunkowej zgody przez Walne Zgromadzenie Emitenta na przystąpienie do Etapu Budowy.

Szacuje się, że nakłady inwestycyjne w związku z zawarciem umowy pomiędzy Zamawiającym, a Generalnym Wykonawcą, do czasu wydania NTP nie przekroczą równowartości 4% ceny objętej umową (Raport bieżący nr 13/2018).

Zarząd Energi SA („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego z 8 grudnia 2016 roku nr 49/2016 oraz raportu bieżącego z 17 stycznia 2017 roku nr 3/2017 poinformował, iż 26 marca 2018 roku Emitent zawarł Aneks nr 1 („Aneks”) do Umowy Inwestycyjnej ze spółkami ENEA S.A i Elektrownia Ostrołęka Sp. z o.o. („Spółka”, „Zamawiający”), dotyczącej realizacji projektu Ostrołęka C.

Zgodnie z podpisanym Aneksem strony zwiększyły szacunkowe, łączne nakłady inwestycyjne wynikające ze zobowiązań, które zostaną zaciągnięte na Etapie Rozwoju projektu Ostrołęka C, czyli do czasu wydania polecenia rozpoczęcia prac (ang. NTP – notice to proceed) dla Generalnego Wykonawcy. Nakłady inwestycyjne przypadające na Emitenta mogą wynieść 226,5 mln zł.

Zwiększenie nakładów inwestycyjnych wynika z zapewnienia środków m. in. na prace organizacyjne, które wynikać będą z kontraktu z Generalnym Wykonawcą, inwestycje powiązane oraz funkcjonowanie Spółki.

Ponadto Emitent poinformował, że w wykonaniu Umowy Inwestycyjnej Emitent sprzedał także w dniu 23 marca 2018 na rzecz ENEA SA pakiet 1.201.036 udziałów w Spółce za cenę ok. 58 mln zł. W wyniku tej operacji udziały Emitenta stanowią łącznie 50% w kapitale zakładowym Spółki.

Zawarcie przedmiotowego Aneksu nie jest równoznaczne z:

 • podjęciem przez zarząd Spółki decyzji o wyborze Generalnego Wykonawcy, nie oznacza więc rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt. „Budowa Elektrowni Ostrołęka C o mocy ok. 1000 MW” przez Zamawiającego;
 • wyrażeniem zgody na zawarcie kontraktu z Generalnym Wykonawcą – do wyrażenia takiej zgody konieczne jest bowiem uprzednie uzyskanie wymaganych zgód korporacyjnych, w tym zgody Rady Nadzorczej Emitenta;
 • wyrażeniem zgody na wydanie polecenia rozpoczęcia prac - wydanie NTP wymaga bowiem między innymi uprzedniej zgody Rady Nadzorczej Emitenta oraz uprzedniego wyrażenia kierunkowej zgody przez Walne Zgromadzenie Emitenta na przystąpienie do Etapu Budowy.

Szacuje się, że nakłady inwestycyjne w związku z zawarciem umowy pomiędzy Zamawiającym, a Generalnym Wykonawcą, do czasu wydania NTP nie przekroczą równowartości 4% ceny objętej umową. (Raport bieżący nr 12/2018).

Zarząd Energi SA poinformował, że w dniu 23 marca 2018 roku jako udziałowiec spółki Elektrownia Ostrołęka sp. z o.o. („Zamawiający”, „Spółka”) otrzymał od zarządu Spółki wniosek do zgromadzenia wspólników Spółki o wyrażenie zgody na rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt. „Budowa Elektrowni Ostrołęka C o mocy ok. 1000 MW” („Postępowanie”, „Zamówienie”). We wniosku zarząd Spółki wskazał, że wnioskuje o zgodę zgromadzenia wspólników Spółki na wybór Konsorcjum GE Power Sp. z o.o. i Alstom Power Systems S.A.S.. jako Generalnego Wykonawcy, który zaoferował wykonanie przedmiotu Zamówienia o parametrach określonych w ofercie za kwotę netto 5 049 729 000,00 zł, brutto 6 023 034 950,00 zł. Zgodnie z wnioskiem, przedmiotowa zgoda zgromadzenia wspólników Spółki ma być wyrażona pod warunkiem skutecznego (tj. wskazującego na brak przesłanek uzasadniających wykluczenie wykonawcy bądź odrzucenie jego oferty) złożenia przez Konsorcjum GE Power Sp. z o.o. i Alstom Power Systems S.A.S.., wszystkich niezbędnych dokumentów i oświadczeń, zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).

Zgodnie z umową Spółki, zgromadzenie wspólników Spółki wyraża w formie uchwały zgodę na rozstrzygnięcie postępowania o wybór Generalnego Wykonawcy.

Wystąpienie przez zarząd Spółki z przedmiotowym wnioskiem do zgromadzenia wspólników, jak również ewentualne podjęcie przez zgromadzenie wspólników Spółki przedmiotowej uchwały, nie jest równoznaczne z:

 • podjęciem przez zarząd Spółki decyzji o wyborze Generalnego Wykonawcy, nie oznacza więc rozstrzygnięcia Postępowania przez Zamawiającego;
 • wyrażeniem zgody na zawarcie kontraktu z Generalnym Wykonawcą – do wyrażenia takiej zgody konieczne jest bowiem uprzednie uzyskanie wymaganych zgód korporacyjnych w tym zgody Rady Nadzorczej Emitenta;
 • wyrażeniem zgody na wydanie polecenia rozpoczęcia prac (ang. NTP – notice to proceed) - wydanie NTP wymaga bowiem między innymi uprzedniej zgody Rady Nadzorczej Emitenta oraz uprzedniego wyrażenia kierunkowej zgody przez Walne Zgromadzenie Emitenta na przystąpienie do Etapu Budowy (Raport bieżący nr 11/2018).

Zarząd Energi SA ("Spółka", „Energa”) poinformował, że w dniu 21 marca 2018 roku agencja ratingowa Fitch Ratings ("Agencja", "Fitch”) potwierdziła długoterminowe oceny ratingowe w walucie obcej i krajowej dla Spółki jako emitenta na poziomie „BBB” z perspektywą stabilną, ocenę na poziomie „BBB” dla wyemitowanych przez spółkę zależną Energę Finance AB (publ) obligacji, a także ocenę na poziomie „BB+” dla wyemitowanych przez Energę SA obligacji hybrydowych.

Utrzymanie ratingu Agencja uzasadnia dominującym udziałem Linii Biznesowej Dystrybucja w łącznych, planowanych nakładach inwestycyjnych oraz w EBITDA Grupy, co ogranicza ryzyko biznesowe i zapewnia przewidywalność przepływów środków pieniężnych w porównaniu z wytwarzaniem konwencjonalnym. Jednocześnie Agencja uwzględnia w ocenie ryzyko biznesowe związane z projektem Elektrownia Ostrołęka C. Fitch wskazuje, iż ryzyko to jest ograniczane poprzez m.in. partnerstwo strategiczne przy realizacji projektu, udział dodatkowych inwestorów w jego finansowaniu oraz wprowadzenie Rynku Mocy w Polsce.

Fitch w swoim raporcie ocenia, że zadłużenie Energi SA znajduje się na umiarkowanym poziomie ze wskaźnikiem dźwigni finansowej netto opartej na przepływach środków z działalności operacyjnej (FFO) na poziomie 1,7 dla 2017 roku. Wskaźnik ten zwiększy się według Agencji w latach 2018-2022 do poziomu 3 zachowując tym samym pewien margines względem maksymalnego dopuszczalnego przy ratingu BBB poziomu 3,5 (Raport bieżący nr 10/2018).

Zarząd Energi SA poinformował, iż w związku z wystąpieniem zmian w otoczeniu legislacyjnym, w szczególności podpisania przez Prezydenta RP Ustawy o rynku mocy, która gwarantuje wsparcie dla jednostek wytwórczych i wynikającej z tego aktualizacji prognoz ścieżek cenowych, zostały zidentyfikowane przesłanki, które mogą skutkować odwróceniem odpisów z tytułu utraty wartości niektórych aktywów Grupy Energa.

W wyniku przeprowadzonych testów na utratę wartości na IV kwartał 2017 roku stwierdzono wzrost wartości odzyskiwalnej aktywów wiatrowych i konwencjonalnych. W dniu 17 stycznia 2018 roku podjęta została decyzja o odwróceniu odpisów aktualizujących wartość aktywów w Segmencie Wytwarzania na łączną kwotę 138,0 mln zł, z czego 87,0 mln zł przypada na aktywa wiatrowe, a 51,0 mln zł na Elektrownię Ostrołęka B. Łączny wpływ odwrócenia ww. odpisów na skonsolidowany wynik netto Grupy Energa za 2017 rok wynosi 114,9 mln zł. Powyższa operacja miałaa charakter niegotówkowy. Poprawiła ona wynik operacyjny Grupy Energa za 2017 rok bez wpływu na wynik EBITDA.

Po uwzględnieniu odwrócenia odpisów, wartość księgowa farm wiatrowych w skonsolidowanym bilansie Grupy Energa wynosiła 597,3 mln zł, w tym 8,1 mln zł dotyczyło projektowanych elektrowni wiatrowych, natomiast wartość księgowa Elektrowni Ostrołęka B wynosiła 635,8 mln zł.

Ostateczny wynik testów i wielkość odwrócenia odpisów zostały przedstawione w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Energa za 2017 rok, które zostało opublikowane 15 marca 2018 r. (Raport bieżący nr 2/2018).

Zarząd Energi SA („Spółka”) poinformował, iż w dniu 10 stycznia 2018 roku spółka zależna ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA zawarła aneks do umowy na dostawy węgla do elektrowni Ostrołęka B („Aneks”) z Polską Grupą Górniczą SA („PGG”), o której informację opublikowano raportem bieżącym nr 53/2016 w dniu 27 grudnia 2016 roku.

Aneks zwiększa wolumen dostaw do wysokości 750 tys. ton węgla rocznie z możliwym odchyleniem wolumenu o ±20%. Na 2018 rok strony ustaliły dostawy surowca w wysokości 750 tys. ton.

Umowa, do której podpisano Aneks, została zawarta na czas określony od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2030 roku z możliwością przedłużenia. W związku ze znaczącą zmianą dostarczanego wolumenu aktualizacji uległa szacunkowa wartość Umowy i w okresie jej obowiązywania wynosi obecnie 3,28 mld zł.

W wyniku zwiększenia wolumenu PGG stała się większościowym dostawcą węgla do elektrowni Ostrołęka B. (Raport bieżący nr 1/2018).

Zmiany w organach Spółki zostały szczegółowo opisane w rozdziale 6.7. Organy spółki niniejszego Sprawozdania.

Zarząd Energi S.A. ("Energa") poinformował, że spółki Energa oraz ENEA S.A. ("Enea"), w dniu 7 stycznia 2019 r. rozpoczęły rozmowy z PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("PGE") mogące skutkować zaangażowaniem PGE w projekt budowy Elektrowni Ostrołęka C, który jest obecnie realizowany przez spółki Energa i Enea (poprzez spółkę Elektrownia Ostrołęka Sp. z o.o.), (raport bieżący nr 1/2019).