Struktura i model zarządzania Grupą

Ważniejsze zmiany w strukturze i organizacji Grupy

Na dzień 31 grudnia 2018 roku w skład Grupy Energa, łącznie z podmiotem dominującym – spółką Energą SA, wchodziły 22 spółki.

Uproszczony schemat struktury organizacyjnej Grupy Energa

Opis

Model zarządzania Grupą Energa

Podstawowym dokumentem Grupy Energa określającym ogólne zasady jej zarządzania jest Umowa
o współpracy w Grupie Energa, która została zawarta 20 grudnia 2017 r. przez 31 spółek Grupy Energa (na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania w związku z restrukturyzacją spółek Grupy Energa, Stronami Umowy pozostawało 20 spółek).

Umowa o współpracy w Grupie Energa, jest aktem o charakterze cywilnoprawnym, który:

  • zapewnia współdziałanie spółek w ramach Grupy Energa i stanowi gwarancję efektywności jej działania
  • uwzględnia potrzebę zapewnienia, w wymaganym prawem zakresie, niezależności operatora systemu dystrybucyjnego działającego w ramach Grupy Energa,
  • stanowi podstawę do rozwijania długoterminowej współpracy wszystkich Spółek w Grupie Energa,
  • uwzględnia niezbędność ustanowienia jednolitej i spójnej polityki funkcjonowania wszystkich spółek w Grupie Energa.