Skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat

Skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat

NotaRok zakończony
31 grudnia 2018
Rok zakończony
31 grudnia 2017
Przychody ze sprzedaży1010,33710,534
Koszt własny sprzedaży11,01(8,284)(8,615)
Zysk brutto ze sprzedaży2,0531,919
Pozostałe przychody operacyjne11,4104118
Koszty sprzedaży11,01(354)(341)
Koszty ogólnego zarządu11,01(355)(326)
Pozostałe koszty operacyjne11,5(272)(160)
Przychody finansowe11,66988
Koszty finansowe11,7(382)(320)
Udział w zysku/(stracie) jednostek wykazywanych metodą praw własności9024
Zysk lub strata brutto9531,002
Podatek dochodowy12(209)(213)
Zysk lub strata netto za okres744789
Przypadający na:
Właścicieli jednostki dominującej739773
Udziały niekontrolujące516
Zysk lub strata na jedną akcję (w iiiizłotych)22
- podstawowy1,791,87
- rozwodniony1,791,87