Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych

Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych

NotaKapitał podstawowyRóżnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznejKapitał rezerwowyKapitał zapasowyKapitał z aktualizacji wyceny instrumentów zabezpieczającychZyski zatrzymaneRazemUdziały niekontrolująceRazem kapitał własny
Na dzień 1 stycznia 2018 4,522(2)1,0181,43322,4362,409569,465
Korekta z tytułu wdrożenia MSSF 9 i MSSF 158- - - - - 195195- 195
Na dzień 1 stycznia 2018 (dane przekształcone)4,522(2)1,0181,43322,6319,604569,66
Zyski i straty aktuarialne z tytułu programów określonych świadczeń24,1- - - - - (14)(14)- (14)
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych- 2- - - - 2- 2
Zabezpieczenie przepływów pieniężnych28,6- - - - (36)- (36)- (36)
Zysk (strata) netto za okres- - - - - 7397395744
Suma całkowitych dochodów za okres- 2- - (36)7256915696
Podział zysków/ pokrycie straty z lat ubiegłych- - - 107- (107)- - -
Suma transakcji z właścicielami- - - 107- (107)- - -
Na dzień 31 grudnia 20184,522- 1,0181,54(34)3,24910,2956110,356
Na dzień 1 stycznia 20174,52241,018728412,4648,777408,817
Zyski i straty aktuarialne z tytułu programów określonych świadczeń24,1- - - - - (20)(20)- (20)
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych(6)- - - - (6)- (6)
Zabezpieczenie przepływów pieniężnych28,6- - - - (39)- (39)- (39)
Zysk (strata) netto za okres- - - - - 77377316789
Suma całkowitych dochodów za okres- (6)- - (39)75370816724
Podział zysków/ pokrycie straty z lat ubiegłych---705-(705)---
Wypłata dywidendy23- - - - - (79)(79)- (79)
Zmiany w posiadanych udziałach- - - - - 33- 3
Suma transakcji z właścicielami- - - 705- (781)(76)- (76)
Na dzień 31 grudnia 20174,522(2)1,0181,43322,4369,409569,465