Sytuacja makroekonomiczna

Podstawowym rynkiem działalności podmiotów wchodzących w skład Grupy Energa jest rynek krajowy. Stąd też wahania koniunktury, wyrażane za pomocą tempa zmian PKB, inflacji czy też stopy bezrobocia, przekładają się na ceny energii elektrycznej, ciepła i gazu oraz kształtowanie popytu na produkty dostarczane klientom.


Według wstępnego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) produkt krajowy brutto (PKB) w 2018 r. zwiększył się realnie o 5,1% w skali roku (wobec wzrostu o 4,8% w 2017 r.).

Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w okresie styczeń-grudzień 2018 roku była o 5,8% wyższa w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. W odniesieniu do 2017 roku odnotowano wzrost we wszystkich głównych sekcjach przemysłowych – największy w przypadku wytwarzania i zaopatrywania w Energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (9% r/r), a najmniejszy w górnictwie i wydobywaniu (1% r/r).

Pomimo dobrych wyników gospodarki krajowej, notowania indeksu PMI (wskaźnika wyprzedzającego polskiego przemysłu) systematycznie spadały w drugiej połowie 2018 roku. Grudniowy wynik na poziomie 47,6 pkt był najniższym wynikiem od kwietnia 2013 roku. Duży wpływ na spowolnienie w przemyśle może mieć spadek popytu zewnętrznego na polskie produkty, spowodowany spowolnieniem gospodarczym u głównych partnerów handlowych Polski, przekładający się na zmniejszenie liczby nowych zamówień eksportowych.

Motorem polskiej gospodarki pozostaje popyt krajowy, a w szczególności spożycie indywidualne, które w skali roku zwiększyło się o 4,5%. Rosnące dochody gospodarstw domowych, rekordowo niska stopa bezrobocia w kraju, jak również stopy procentowe na niskim poziomie, sprzyjały zwiększaniu wydatków konsumpcyjnych. Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej, syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej, w 2018 roku był wyższy o 3,3 p. proc. w stosunku do roku poprzedniego, kształtując się na poziomie 5,7. Jak wskazują analitycy Santander Bank Polska SA, ryzykiem dla konsumpcji prywatnej w bieżącym roku jest przede wszystkim wzrost kosztów życia. Co prawda poziom rachunków za Energię elektryczną został ustawowo zamrożony, pozostaje jednak kwestia podwyżek cen gazu, ogrzewania i paliw stałych oraz dodatkowej opłaty paliwowej. Dochody do dyspozycji gospodarstw domowych zostaną też uszczuplone przez stopniowe wdrażanie Pracowniczych Planów Kapitałowych.

W 2018 roku silnym wsparciem dla gospodarki był także popyt inwestycyjny. Nakłady brutto na środki trwałe wzrosły o 7,3% r/r (wobec wzrostu o 3,9% w roku 2017). Wzrost inwestycji odnotowany został przede wszystkim w obszarze inwestycji publicznych, głównie o charakterze infrastrukturalnym, w związku z realizacją inwestycji finansowanych środkami unijnymi.

Dane z rynku pracy w 2018 roku:

3,5 %

wzrost przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw w 2018 r.

7,1 %

wzrost wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) w sektorze przedsiębiorstw w 2018 r.

3,1 %

wzrost wydajności pracy w przemyśle, mierzona produkcją sprzedaną na jednego zatrudnionego.

5,8 %

stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec grudnia 2018 r.

Ceny produkcji sprzedanej przemysłu w 2018 roku wzrosły nieco wolniej niż w roku 2017. Według wstępnych danych wskaźnik cen produkcji sprzedanej przemysłu w okresie styczeń-grudzień ub. r. wzrósł o 2,1% w odniesieniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wyższe niż przed rokiem były ceny we wszystkich sekcjach, w tym największy wzrost notowano w górnictwie i wydobywaniu (o 2,9%). W przypadku obszaru wytwarzanie i zaopatrywanie w Energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę wzrost cen był na poziomie 0,5%.

W roku 2018 presja inflacyjna w polskiej gospodarce utrzymywała się na niskim poziomie. Średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2018 r. wyniósł 1,6% w stosunku do roku 2017. Głównymi źródłami zmienności inflacji były czynniki podażowe, przede wszystkim na rynku żywności i paliw. Zdaniem analityków, w bieżącym roku źródłem presji na wzrost cen będą ceny nośników energii, w tym także ropy naftowej i gazu ziemnego. Głównym czynnikiem niepewności inflacji pozostaje kształtowanie się cen energii elektrycznej.