Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów

Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów

NotaRok zakończony
31 grudnia 2018
Rok zakończony
31 grudnia 2017
Wynik netto za okres744789
Składniki, które nigdy nie zostaną przeklasyfikowane na zyski lub straty(14)(20)
Zyski i straty aktuarialne z tytułu programów iiiokreślonych świadczeń 24,01(17)(25)
Odroczony podatek dochodowy35
Składniki, które w przyszłości mogą zostać przeklasyfikowane na zyski lub straty (34)(45)
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek iiiiizagranicznych2(6)
Zabezpieczenie przepływów pieniężnych28,06(44)(48)
Odroczony podatek dochodowy89
Inne całkowite dochody netto (48)(65)
Całkowite dochody razem696724
Przypadające na:
Właścicieli jednostki dominującej691708
Udziały niekontrolujące516