Raport audytora

Podmiotem uprawnionym, badającym Sprawozdanie finansowe Energi SA oraz Grupy Kapitałowej Energa jest KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa („KPMG”).

Umowa pomiędzy spółką Energa SA a KPMG została zawarta w dniu 12 kwietnia 2017 roku i dotyczy badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki i Grupy za rok 2017 oraz przeglądu sprawozdania za 1 półrocze 2017 roku, a także badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki i Grupy za rok 2018 oraz przeglądu sprawozdania za 1 półrocze 2018 roku. Poza badaniem sprawozdań w 2018 roku KMPG świadczyło usługę sprawdzenia kowenantów dla spółki Energa SA i w związku z tym Komitet Audytu dokonał oceny niezależności firmy audytorskiej oraz wyraził zgodę na świadczenie tej usługi.

Wynagrodzenie biegłego rewidenta za usługi świadczone na rzecz Grupy (w tys. zł)

w tys. zł Rok zakończony 31 grudnia 2017 Rok zakończony 31 grudnia 2018
Badanie rocznego sprawozdania660559
Inne usługi poświadczające, w tym przegląd sprawozdania finansowego223223
Usługi doradztwa podatkowego - -
Inne usługi1841
Razem901823