Perspektywy rozwoju i realizacji strategii w 2018 r.

Nadrzędnym celem Spółki jest wzrost wartości przedsiębiorstwa gwarantujący zwrot z zainwestowanego kapitału dla akcjonariuszy. Ponadto Spółka realizuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa energetycznego Polski. Poprzez duży udział działalności regulowanej w strukturze biznesowej Grupa utrzymuje status przedsiębiorstwa o zrównoważonym profilu ryzyka. W efekcie jest relatywnie odporna na niekorzystne zmiany zachodzące na rynku energii elektrycznej. W odpowiedzi na zmieniające się otoczenie regulacyjne i biznesowe Zarząd Energi S.A. przyjął w 2016 roku dokument „Strategia Grupy Energa na lata 2016 – 2025”.

Linia Biznesowa Dystrybucja

Grupa Energa konsekwentnie dąży do objęcia pozycji lidera wśród operatorów systemów dystrybucyjnych (OSD) poprzez zwiększenie efektywności i niezawodności sieci w połączeniu z najwyższą jakością obsługi klienta. W 2019 roku planowany budżet na realizację inwestycji w Linii Biznesowej Dystrybucja kształtuje się na poziomie 1 282 mln zł.

Kluczowe kierunki inwestowania w 2019 roku związane są z:

 • przyłączaniem nowych odbiorców i nowych źródeł oraz związaną z tym budową nowych sieci,
 • modernizacją i odtworzeniem istniejącego majątku, związanego z poprawą jakości usług oraz wzrostem zapotrzebowania na moc. W tym m.in. realizacja inicjatyw mających wpływ na poprawę wskaźników SAIDI/SAIFI:
  • przebudowa napowietrznych linii SN przebiegających przez tereny leśne i zadrzewione na linie kablowe. Przyjęty kierunek modernizacji sieci w zakresie wykorzystania sieci kablowej ma pozwolić na zwiększenie odporności sieci Energi Operatora S.A. na niekorzystne zjawiska atmosferyczne, które coraz częściej występują na terenie Polski i w całej Europie, co determinuje konsekwentną realizację przyjętych już wcześniej kierunków strategicznych w zakresie uodpornienia sieci dystrybucyjnej SN na czynniki zewnętrzne,
  • automatyzacja sieci SN,
  • wymiana niesieciowanych kabli SN,
  • wymiana przewodów linii nN na izolowane wraz z przyłączami,
  • budowa nowych powiązań linii SN,
  • wymiana transformatorów WN/SN,
 • pozostałymi potrzebami związanymi głównie z:
  • wdrożeniem AMI i Regulacji Jakościowej Prezesa URE, Kodeksów Sieciowych,
  • wdrożeniem systemu trankingowego TETRA,
  • wymianą floty samochodowej,
  • zakupem liczników komunalnych 1- i 3 fazowych oraz specjalnych,
  • wdrożeniem systemu obsługi sprzedaży CC&B,
  • zakupem zintegrowanej platformy sprzedażowej dla CBP i Hurtowni Danych,
  • wykonaniem i dostarczeniem dokumentacji sieci napowietrznych Energi Operatora,
  • dostosowaniem numeracji PPE do wymogów Centralnego Systemu Wymiany Informacji,
  • rozbudową i modernizacją systemów zabezpieczenia technicznego w stacjach WN/SN,
  • rozwojem Centralnej Bazy Pomiarów,
  • bezpieczeństwem sieci TAN.

W 2018 roku w ramach projektu TETRA zakończono większość prac przewidzianych w ramach wdrożenia sieci TETRA w Enerdze Operatorze S.A. Na koniec 2018 roku uruchomiono 136 z planowanych 139 stacji bazowych. Pozostałe trzy, ze względu na problemy administracyjne przy budowie wież zostaną zrealizowane w pierwszej połowie 2019 roku. Zakończone zostały też pozostałe prace wdrożeniowe i integracyjne, przeprowadzono szereg testów przedprodukcyjnych. Poza wdrożonymi radiotelefonami, które są zainstalowane w samochodach pogotowia oraz radiotelefonami ręcznymi, których używają pracownicy wykonujący prace na sieci el-en, sieć TETRA stanowi obecnie podstawową drogę komunikacji dla ponad 2500 rozłączników sterowanych radiowo. Liczba ta sukcesywnie się powiększa w związku z prowadzonymi inwestycjami, zarówno w ramach bieżących prac modernizacyjnych, jak i projektu SmartGrid. Zakończenie projektu TETRA zaplanowane jest na koniec marca 2019 roku, po wybudowaniu stacji bazowych w Elblągu i Dobrym Mieście. Następnie rozpocznie się eksploatacja produkcyjna sieci TETRA oraz zaplanowane zostaną prace rozwojowe związane z optymalizacją sieci i jej rozbudową. Równocześnie we współpracy ze spółką z Grupy - Enspirion Sp. z o.o., prowadzone są intensywne prace nad udostępnieniem nadwyżek sieci TETRA. W 2018 roku przeprowadzono wspólnie kilka instalacji testowych, między innymi dla Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa (SAR) oraz Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. (PSE).

Grupa Energa w 2019 roku będzie wspierała i stymulowała rozwój elektromobilności na obszarze swojego działania. Jest to nowy segment rynku energii z perspektywą dynamicznego wzrostu, wymagający, ze względu na swoją specyfikę, stworzenia niezależnych możliwości dystrybucji energii. W celu zapewnienia stabilnego rozwoju nowego segmentu rynku, Linia Biznesowa Dystrybucja podejmie działania w dwóch obszarach: współpracy z samorządami lokalnymi oraz inwestycji w sieci SN i nN pod kątem umożliwienia przyłączenia stacji ładowania.

Rok 2019 będzie kolejnym rokiem obowiązywania „Strategii Regulacji Operatorów Systemów Dystrybucyjnych na lata 2016-2020”. Zasady te wprowadziły daleko idące zmiany m.in. w zakresie kalkulacji zwrotu z zaangażowanego kapitału, wysokości kosztów operacyjnych uwzględnianych w taryfie oraz regulacji jakościowej. Poziom wykonania kluczowych wskaźników efektywności będzie wpływał na przychód regulowany kolejnych okresów – wykonanie 2019 roku znajdzie odzwierciedlenie w taryfie na 2021 rok. Należy mieć na uwadze fakt ogłoszenia przez Prezesa URE ewaluacji regulacji jakościowej dla OSD, która ma obowiązywać w latach 2018 – 2025. Istotną kwestią jest wyodrębnienie w celach wskaźników SAIDI/SAIFI 4 obszarów obejmujących: duże miasta, miasta na prawach powiatu, miasta i wsie. Prezes URE określił przy tym bardzo ambitne cele poprawy w/w. wskaźników. Oprócz wskaźników ciągłości zasilania (SAIDI/SAIFI), kluczowe jest utrzymanie wysokiego poziomu wskaźnika CRP (czas realizacji przyłączenia).

W 2019 roku konieczne będzie rozpoczęcie intensywnych prac w ramach dostosowania infrastruktury Energi Operatora S.A., niezbędnej do odbudowy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, do wymogów Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2196 z dnia 24 listopada 2017 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący stanu zagrożenia i stanu odbudowy systemów elektroenergetycznych. Należy wspomnieć, że w dn. 18 grudnia 2018 r. zgodnie z zapisami ww. Rozporządzenia PSE złożyły do Prezesa URE m.in. tzw. „Plan Odbudowy” określający również środki jakie należy wdrożyć w sieci Energi Operatora S.A. w związku zapisami w/w. Rozporządzenia. Spółka Energa Operatora S.A. jest zobligowana do realizacji tych zadań przed końcem 2022 r.

W 2019 roku, zgodnie z zawartą umową, zakończona zostanie wspólnie z PSE „Koncepcja pracy sieci przesyłowej NN i dystrybucyjnej 110kV jako sieci zamkniętej na terenie działania Energi Operatora S.A. do roku 2030”. Opracowanie to pozwoli na zaplanowanie optymalnego rozwoju sieciowej infrastruktury elektroenergetycznej dla zakładanych scenariuszy wzrostu zapotrzebowania mocy oraz planowanych przyłączeń podmiotów do sieci elektroenergetycznej i będzie podstawą do opracowania w 2019 r. nowego Planu Rozwoju Spółki na lata 2020-2025.

Aspiracją Linii Biznesowej Dystrybucja jest bycie liderem wdrażania innowacyjnych rozwiązań technicznych, organizacyjnych i procesowych. Grupa Energa wdraża nowatorskie rozwiązania w takich obszarach jak: inteligentna sieć, inteligentne opomiarowanie, zaawansowane systemy zarządzania majątkiem sieciowym i diagnostyki kabli oraz inteligentne magazynowanie energii. Działania OSD skupiają się również na współpracy z innym OSD w ramach międzynarodowych projektów badawczo-rozwojowych. Projekty te mają na celu opracowanie mechanizmów dla rozwoju i integracji przyszłego rynku energii oraz stworzenie ze strony OSD warunków dla nowych usług na rynku.

Ważnym elementem w obszarze badań i rozwoju jest budowanie współpracy z Uczelniami Wyższymi i instytutami naukowymi. W ramach prowadzonych działań rozwijana jest współpraca z lokalnymi instytucjami badawczymi tj. Politechnika Gdańska, Instytut Energetyki Oddział Gdańsk, Instytut Maszyn Przepływowych PAN.

Linia Biznesowa Wytwarzanie

W Linii Biznesowej Wytwarzanie, której liderem jest Energa Wytwarzanie S.A., zgodnie z Wieloletnim Planem Inwestycji Strategicznych, nakłady inwestycyjne planowane do poniesienia w 2019 roku sięgają kwoty 0,8 mld zł. Zasadniczym kierunkiem nakładów są inwestycje związane z modernizacją istniejącego majątku oraz prowadzone działania rozwojowe, wzmacniające potencjał wytwórczy Grupy.

Zgodnie z obowiązującą Strategią Grupy Energa, kluczowymi inwestycjami w obszarze wytwarzania są: projekt elektrowni węglowej Ostrołęka C o mocy około 1 000 MWe oraz projekt budowy elektrowni wodnej w ramach drugiego stopnia na Wiśle o mocy około 80 MWe. Projekt Ostrołęka C jest realizowany przez spółkę celową Elektrownia Ostrołęka Sp. z o.o., której współudziałowcami jest Energa S.A. oraz ENEA S.A. W dniu 12 lipca 2018 r. podpisano kontrakt z Generalnym Wykonawcą budowy bloku: Konsorcjum GE Power Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum oraz Alstom Power Systems S.A.S. W dniu 21 grudnia 2018 r. Projekt wziął udział w aukcji mocy na okres dostaw od 2023 r., uzyskując wsparcie na okres 15 lat dla mocy ok. 853 MW po stawce 202,99 zł/kW/rok. W dniu 28 grudnia 2018 roku po uzyskaniu zgody Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółka Elektrownia Ostrołęka Sp. z o.o. wydała Generalnemu Wykonawcy polecenie rozpoczęcia prac związanych z budową Elektrowni Ostrołęka C. W 2019 r. będą prowadzone prace projektowe oraz rozpoczną się prace budowlane związane z realizacją inwestycji. W 2018 r. decyzją Komitetu Sterującego w sprawie realizacji inwestycji budowy Stopnia Wodnego Siarzewo powołano dwie grupy robocze: ds. techniczno-organizacyjnych i ds. prawno-finansowych, składające się z przedstawicieli inwestora, tj. PGP Wody Polskie, przedstawicieli Grupy Energa, Ministerstw: Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Środowiska, Energii oraz przedstawicieli Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy.

Nakłady w zakresie realizacji tych inwestycji będą istotnie determinować projekty inwestycyjne prowadzone w Grupie Energa.

Przygotowane działania w zakresie inwestycji strategicznych dywersyfikują możliwości rozwojowe w czterech obszarach utrzymania, powiększania mocy lub nowych obszarów rozwojowych.

Pierwszy z nich to zadania w zakresie utrzymania i rozwoju mocy wytwórczych – konwencjonalnych (budowa instalacji odsiarczania spalin w Elektrowni Ostrołęka B) oraz kogeneracyjnych (w Kaliszu i w Elblągu), związanych z działaniami mającymi na celu dostosowanie źródeł do norm wynikających z dyrektywy IED oraz konkluzji BAT.

Drugi obszar to rozbudowa mocy wytwórczych OZE i obejmuje projekt budowy FW Przykona o mocy 30MW, procedowanie projektów budowy mocy wytwórczych w zakresie PV (fotowoltaika) oraz aktywność w zakresie akwizycji projektów inwestycyjnych lub istniejących źródeł. Aktywność w tym obszarze będzie w dużej mierze determinowana wynikami aukcji OZE.

Trzeci obszar to przygotowanie inwestycji w nowe moce wytwórcze - elektrownie gazowo-parowe, z możliwościami kogeneracyjnymi. Projekt inwestycji w Grudziądzu przewiduje budowę bloku gazowo-parowego o mocy około 600 MWe. Przygotowywany jest ponadto do realizacji projekt budowy elektrowni gazowo-parowej w Gdańsku o planowanej mocy około 450 MWe jak również projekt budowy bloku gazowo-parowego z kogeneracją w Elblągu o mocy 115 MWe.

Obszar czwarty to aktywność w zakresie możliwości powiększenia wolumenu mocy wytwórczych w perspektywicznych kierunkach, zgodnych ze wskazaniami polityki energetycznej państwa. W ramach tej aktywności realizowany jest międzynarodowy projekt budowy bateryjnego magazynu energii o mocy ponad 6MW, opisanego powyżej jako projekt NEDO. Prowadzone są też działania w kierunku pozyskania możliwości inwestycyjnych w morskie farmy wiatrowe oraz prace rozwojowe w zakresie zastosowania PV na akwenach wodnych śródlądowych. We współpracy z Centrum Badawczo Rozwojowym im. M. Faradaya, rozpoznawane są możliwości zaangażowania w działania rozwojowe, w tym oparte o możliwości pozyskania zewnętrznego ich dofinansowania.

Działania prowadzone wśród spółek Linii Biznesowej Wytwarzanie są ukierunkowane na zdywersyfikowanie obszarów rozwojowych oraz utrzymanie i umocnienie pozycji na rynku.

Linia Biznesowa Sprzedaży

Spółka Energa Obrót S.A. jest podmiotem wiodącym Linii Biznesowej Sprzedaż, realizującym działalność związaną z obrotem Energią elektryczną oraz obsługą klienta. Podmioty przypisane do Linii Biznesowej Sprzedaż prowadzą działalność związaną ze sprzedażą energii elektrycznej i gazu w pakiecie z produktami dodatkowymi do wszystkich segmentów klientów, od przemysłu poprzez duży, średni i mały biznes, na gospodarstwach domowych kończąc.

Spółka Energa Obrót S.A. jest podmiotem wiodącym Linii Biznesowej Sprzedaż, realizującym działalność związaną z obrotem Energią elektryczną oraz obsługą klienta. Podmioty przypisane do Linii Biznesowej Sprzedaż prowadzą działalność związaną ze sprzedażą energii elektrycznej i gazu w pakiecie z produktami dodatkowymi do wszystkich segmentów klientów, od przemysłu poprzez duży, średni i mały biznes, na gospodarstwach domowych kończąc.

Spółka stale monitoruje zmieniające się warunki otoczenia rynkowego (wśród których najistotniejsze to: gwałtowny wzrost hurtowych cen energii elektrycznej na Towarowej Giełdzie Energii, zaprzestanie świadczenia sprzedaży energii elektrycznej przez Energetyczne Centrum, Energia dla Firm, zwiększenie tzw. obliga giełdowego i inne zmiany regulacyjne i prawne) oraz zmiany zachodzące wewnątrz Grupy Energa.

W 2018 r. historycznie wysoka zmienność cen rynkowych połączona z konsolidacją rynku wytwórców miała negatywny wpływ na działania sprzedażowe, a w konsekwencji wyniki finansowe Energi Obrotu S.A. Niekorzystna sytuacja na Towarowej Giełdzie Energii przyniosła poważne konsekwencje również dla największych uczestników rynku energii. Na wzrost cen, wpływ miały przede wszystkim rosnące ceny uprawnień do emisji CO2 (z ok.5 do blisko 25 euro za tonę) oraz wzrost cen węgla o ponad 20%. Wpływ tej sytuacji odczuły zarówno mniejsze spółki (zakończenie świadczenia usług sprzedaży energii przez Energetyczne Centrum i Energia dla Firm), ich klienci, których przejęli sprzedawcy z Urzędu, jak również największe spółki obrotu, w tym Energa Obrót S.A.

W spółce Energa Obrót S.A. prowadzone są intensywne prace nad dostosowaniem polityki cenowej spółki do wymogów wprowadzonych Ustawą o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw z dnia 28 grudnia 2018 roku.

Cele strategiczne określone w „Strategii Grupy Energa na lata 2016 – 2025” realizowane są przez odpowiadające im Programy Strategiczne. Spółka Energa Obrót S.A. została liderem Programu Strategicznego nr 5, tj. „Wdrożenie nowego Modelu Biznesowego zorientowanego na Klientów i rozwój nowych obszarów działalności”. Model Integratora skupiał się w szczególności na opracowaniu i sprzedaży nowej oferty produktowej, kierowanej w większości do Klienta indywidualnego. Nieustannie zmieniające się otoczenie rynkowe, rosnące oczekiwania coraz bardziej świadomych Klientów, agresywne działania konkurencji, ale przede wszystkim zmiany zachodzące w Spółce po przeprowadzonej restrukturyzacji i identyfikacji szeregu ograniczeń i wyzwań, wymusiły redefinicję założeń Programu Wdrożenia Modelu Integratora. Kluczowa stała się zatem transformacja struktury organizacyjnej, przegląd aktualności założeń Programu i ich adekwatności do realnej sytuacji w Spółce oraz jej pozycji na rynku, a w konsekwencji ponowne określenie projektów oraz przypisanie nowych odpowiedzialności. W efekcie opracowano ostateczny kształt Programu pn. Program Rozwoju Spółki, który został zatwierdzony przez Zarząd Spółki w dniu 10 sierpnia 2018 roku. Cele dla Programu wpisują się w realizację „Strategii Grupy Energa na lata 2016 – 2025” oraz wspierają realizację celów Zarządu w zakresie koncentracji na potrzebach klienta, podniesienia efektywności organizacji oraz dopasowania się do zmieniającego się otoczenia rynkowego.

Oczekiwane rezultaty realizacji Programu zdefiniowano jako dwie główne grupy celów:

 • ilościowy - wynik EBITDA z Nowych Biznesów na odpowiednim poziomie w perspektywie 2020 roku,
 • jakościowy - działania operacyjne skoncentrowane na wzroście efektywności organizacji oraz poprawie jakości świadczonych usług.

Strategia Linii Biznesowej Sprzedaż zakłada wzrost udziału w marży rynkowej poprzez zwiększenie liczby PPE i PPG, obronę własnej bazy Klientów poprzez lojalizację i uproduktowienie Klientów. Rozwijana jest sieć sprzedaży, tworzone są nowe kanały sprzedażowe i optymalizowane dotychczasowe. Rozszerzany jest portfel produktów o kolejne kategorie: oferta podstawowa, usługi medyczne, strefa oszczędzania, ubezpieczenia, auto assistance i telewizja. Spółka, budując wśród Klientów świadomość, że jest nie tylko sprzedawcą energii elektrycznej, ale również innych, atrakcyjnych dla Klienta biznesowego usług, rozszerzyła swój portfel o „Pakiet produktów efektywnościowych”. Dodatkowo, spółka stale optymalizuje procesy, w szczególności związane z obsługą reklamacji i zgłoszeń. W konsekwencji spółka minimalizuje liczbę przeterminowanych spraw, poprawia wskaźniki terminu realizacji wewnętrznych konsultacji, co bezpośrednio wpływa na terminową realizację reklamacji klienckich. Spółka rozpoczęła realizację trzeciego etapu projektu, którego celem jest wdrożenie systemu sprzedaży i obsługi Klienta przez Internet wraz z udostępnieniem aplikacji mobilnej.

Czynniki istotne dla rozwoju Grupy Energa

Zdaniem Zarządu Spółki Energa SA, czynniki, o których mowa poniżej, będą oddziaływać na wyniki i na działalność Spółki oraz Grupy Energa w perspektywie co najmniej 2019 roku:

 • Ponoszenie wydatków na sieć w związku z wymogami regulacji jakościowej w Linii Biznesowej Dystrybucja
 • Konsekwencje wynikające z decyzji o uznaniu długoterminowych kontraktów na zakup „zielonych” certyfikatów za nieważne
 • Rosnąca konkurencja na rynku sprzedawców Energii elektrycznej
 • Faktycznie zrealizowana stawka i wolumen operacyjnej rezerwy mocy
 • Kształtowanie się cen Energii na rynku terminowym, SPOT i bilansującym
 • Efekty zakończenia sporów sądowych i zawarcia nowych umów na zakup praw majątkowych
 • Poziom pracy w wymuszeniu w Elektrowni Ostrołęka B
 • Operacyjne wdrożenie ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw
 • Kształtowanie się cen uprawnień do emisji CO2
 • Opłaty za służebność przesyłu
 • Warunki pogodowe i hydrometeorologiczne