Społeczne odpowiedzialność Grupy Energa

Formą realizacji wizji, misji i celów oraz podnoszenia wartości Grupy Energa jest prowadzenie działalności zgodnie z obowiązującym prawem, w sposób etyczny, transparentny oraz oparty na otwartości na dialog, który ujmuje potrzeby wszystkich interesariuszy, przy jednoczesnym zachowaniu troski o środowisko. W związku z powyższym, cele biznesowe wspierane są przez cele zrównoważonego rozwoju, określone w Strategii zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu Grupy Energa. Cele te zakładają:

 • Odpowiedzialne kształtowanie relacji z klientami

 • Ograniczenie wpływu na środowisko naturalne

 • Rozwój działalności dystrybucyjnej

 • Troskę o pracowników i ich bezpieczeństwo

 • Odpowiedzialność wobec lokalnych społeczności

 • Odpowiedzialność narodową

Odpowiedzialne kształtowanie relacji z klientami – budowanie relacji opartych na uczciwych praktykach, transparentności i otwartości oraz zapewnienie najwyższych standardów obsługi

Ograniczenie wpływu na środowisko naturalne (utrzymując zgodność prawną i konkurencyjność biznesową) poprzez ustawiczne zmniejszanie emisji zanieczyszczeń, racjonalne wykorzystanie zasobów oraz ciągłe dążenie do poprawy efektywności energetycznej).

Rozwój działalności dystrybucyjnej w kierunku podnoszenia niezawodności i bezpieczeństwa dostaw.

Troskę o pracowników i ich bezpieczeństwo – dążenie do zmniejszenia liczby wypadków przy pracy, zapewnienie przyjaznego i bezpiecznego miejsca pracy, zwiększanie satysfakcji i zaangażowania.

Odpowiedzialność wobec lokalnych społeczności – wspieranie społeczności z uwzględnieniem ich potrzeb i budowanie partnerstw społecznych, a także realizacja działań charytatywnych.

Odpowiedzialność narodową – wkład w bezpieczeństwo systemu energetycznego i rozwój społeczny, wsparcie zasobów strategicznych.

Informacje o wszelkich prowadzonych aktywnościach związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu, Grupa każdego roku publikuje w raporcie CSR. Raport za rok 2018 przygotowano w oparciu o wytyczne Global Raporting Initiative na poziomie CORE (z uwzględnieniem wskaźników wchodzących w skład suplementu dla podmiotów z sektora energetycznego). Od tego roku raportowanie odbywa się według nowych wytycznych, zebranych pod nazwą GRI Standard.

Podstawą do wyboru najważniejszych tematów, poruszanych w raporcie są: dialog z interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz wymogi Ustawy o rachunkowości.

Tegoroczny dokument p.n. „Nasza odpowiedzialność 2018” obejmie cały rok kalendarzowy 2018 oraz wszystkie spółki Grupy Energa.

 • Grupa po raz kolejny opublikowała również Deklarację środowiskową, zgodną z wymogami systemu ekozarządzania i audytu EMAS, która ukazuje wysiłki Grupy podejmowane w celu ograniczenia jej oddziaływania na środowisko, ponieważ odpowiedzialność społeczna w Grupie Energa łączy się z ochroną środowiska, która stanowi istotny element strategii Grupy na lata 2016-2025.
 • Utrzymanie, modernizacja i budowa nowej infrastruktury sieciowej i wytwórczej, w tym opartej na odnawialnych źródłach energii, zobowiązania klimatyczne, dostosowanie do konkluzji BAT (wynikających z dyrektywy o emisjach przemysłowych), a także zmienionych regulacji dotyczących gospodarowania wodą i odpadami, idea gospodarki o obiegu zamkniętym, dywersyfikacja dostaw, to kluczowe zadania, z którymi mierzyły się spółki Grupy.
 • Dla organizacji systemu zarządzania środowiskowo-energetycznego Grupy rok 2018 był niezwykle ważny. W Grupie wdrożono system zarządzania zgodny ze zaktualizowanym rozporządzeniem EMAS oraz normami ISO 14001:2015 (zarządzanie środowiskowe) i ISO 50001:2012 (zarządzanie Energią). Spełnienie kryteriów ww. wymienionych regulacji zostało potwierdzone w niezależnym audycie (lipiec – wrzesień 2018), przeprowadzonym przez międzynarodową jednostkę certyfikującą. Spółki i Grupa, otrzymały certyfikaty zgodności z ISO 14001 i ISO 50001 (w tym zakresie z wyłączeniem spółki Energa Operator SA). Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska realizuje zaś kolejny etap – rozszerzenie rejestracji w systemie EMAS, uwzględniającej już, oprócz kluczowych 9, wszystkie pozostałe spółki Grupy (23 spółki działające w 431 lokalizacjach).
 • Uzyskanie i utrzymanie certyfikatu ISO 50001 zapewnia spółkom nie tylko efektywniejsze zarządzanie Energią, ukierunkowanie na wynik finansowy, ale też realizację obowiązków prawnych – audytu energetycznego przedsiębiorstwa, wymaganego przez ustawę o efektywności energetycznej z 20 maja 2016.
 • Po raz piąty już Energa SA znalazła się w składzie indeksu RESPECT, który zrzesza giełdowe spółki odpowiedzialne społecznie zarządzane według najlepszych standardów. Energa SA uczestniczy także w indeksie FTSE4Good Emerging Index. Skupia on spółki z ponad 20 krajów rozwijających się, które wybierane są na podstawie zgodności ich działalności operacyjnej z kryteriami środowiskowymi, społecznej odpowiedzialności oraz ładu korporacyjnego.
 • W 2018 roku Grupa Energa kontynuowała również udział w inicjatywie Carbon Disclosure Project. Jest to organizacja pozarządowa o charakterze międzynarodowym mająca na celu ukazanie wpływu dużych organizacji na środowisko oraz budowę gospodarki niskoemisyjnej. Od 2002 r. Ponad 6000 przedsiębiorstw ujawniło informacje o wpływie na środowisko za pośrednictwem CDP.

Informacje niefinansowe według wymogów art. 49b Ustawy o rachunkowości (Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591) znajdują się w Raporcie CSR publikowanym na stronie internetowej Grupy opublikowanym w dniu 14 marca 2019