Zarządzanie zasobami ludzkimi

Zasady ustalania i mointorowania celów w Grupie Energa


Cele strategiczne spółek będących Podmiotami Wiodącymi Linii Biznesowych oraz dyrektorów departamentów Energi SA ustalono w procesie uzgodnień i w myśl zasady „od góry do dołu”. Zgodnie z tą zasadą, podstawą do wyznaczania celów kadry kierowniczej objętej systemem, są cele strategiczne Grupy. Cele dla Podmiotów Wiodących oraz dyrektorów departamentów w Enerdze SA zostały opracowane na podstawie Strategii Grupy Energa, długoterminowych planów finansowych oraz danych budżetowych. Cele stanowią między innymi podstawę dla motywacyjnego wynagradzania kadry kierowniczej Grupy Energa.

Standaryzacja procesów personalnych w Grupie Energa

W 2018 roku w Grupie Energa kontynuowano działania związane ze standaryzacją procesów personalnych na poziomie Grupy, zgodnie z obowiązującą od 20 grudnia 2017 roku Polityką Personalną, wyznaczającą najistotniejsze kierunki rozwoju funkcji personalnej i wspierającą realizację strategii personalnej Grupy Energa.

Świadczenia na rzecz pracowników

W Grupie Energa w 2018 roku system dodatkowych świadczeń na rzecz pracowników obejmuje między innymi:

 • „Taryfę pracowniczą” na Energię elektryczną, po przepracowaniu jednego roku w energetyce,
 • Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych uprawniający do dokonywania odpisów w wymiarze dwukrotnego odpisu podstawowego określonego w Ustawie o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS),
 • Bony okolicznościowe wydawane pracownikom na Święta Wielkiej Nocy, Dzień Energetyka i Święta Bożego Narodzenia,
 • Pracownicze Programy Emerytalne, funkcjonujące w spółkach Grupy i finansowane przez pracodawców w wysokości 7% wynagrodzenia pracowników,
 • Program Dodatkowej Opieki Medycznej,
 • Szkolenia realizowane przez wszystkich pracodawców Grupy Energa; formy rozwoju pracowników mają na celu przygotowanie do wykonywania zadań na stanowisku pracy, poprawę efektywności, zwiększenie wiedzy, motywacji oraz zaangażowania w pracę, a także uzupełnienie luki kompetencyjnej,
 • Porozumienie w sprawie zabezpieczenia praw pracowniczych, socjalnych i związkowych z 18 września 2017 roku.

W spółkach Grupy Energa objętych Ponadzakładowym Układem Zbiorowym Pracy z dnia 13 maja 1993 roku, pomimo odstąpienia z dniem 31 grudnia 2014 roku spółek Grupy, od stosowania tego Układu, funkcjonują, jako prawa nabyte, dodatkowe elementy wynagradzania m.in.:

 • Premia roczna stanowiąca 8,5% rocznego funduszu wynagrodzeń z roku ubiegłego, wypłacana proporcjonalnie do okresu zatrudnienia,
 • Dodatek do wynagrodzenia zasadniczego uzależniony od stażu pracy,
 • Ekwiwalent pieniężny za deputat węglowy,
 • „Taryfa pracownicza” na Energię elektryczną, po przepracowaniu jednego roku w energetyce,
 • Dodatek za pracę w warunkach szkodliwych,
 • Nagroda jubileuszowa.

W 2018 roku w spółkach Grupy nie wprowadzono istotnych zmian w zakresie modyfikacji taryfikatorów wynagradzania.

W 2018 roku w spółkach Grupy nie przeprowadzano zwolnień grupowych.

W spółkach Grupy Energa na koniec 2018 roku działalność związkową prowadziło trzydzieści cztery organizacje związkowe. Do związków zawodowych na dzień 31 grudnia 2018 roku należało prawie 5,4 tysiąca pracowników Grupy.


W 2018 roku prowadzono w Grupie Energa 3 spory zbiorowe:

 • Spór zbiorowy prowadzony u pracodawcy ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA wszczęty wystąpieniami organizacji związkowych z dnia 22 sierpnia oraz 8 września 2017 roku. Spór znajduję się obecnie na etapie mediacji.
 • Spór zbiorowy prowadzony w Enerdze Kogeneracji Sp. z o.o. zainicjowany został wystąpieniem w dniu 22 maja 2018 roku przez Organizacje Związkowe. Spór zbiorowy został zakończony zawarciem Porozumienia o zakończeniu sporu zbiorowego w dniu 29 listopada 2018 roku.
 • Spór zbiorowy wszczęty w Enerdze Serwis Spółka z o.o. wystąpieniem z dnia 21 sierpnia 2018 roku Komisji Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze w Enerdze Elektrownie Ostrołęka SA, działającej w Energa Serwis Sp. z o.o., dotyczący zapisów zawartego w dniu 21.11.2017 r. Porozumienia w sprawie określenia wzrostu płac Pracowników Grupy Energi w roku 2018. Spór został zakończony w dniu 10 grudnia 2018 roku w związku z odstąpieniem strony związkowej od żądań sporowych.