List prezesa zarządu

Szanowni Państwo, Drodzy Akcjonariusze,

Grupa Energa zamknęła 2018 rok wynikiem EBITDA sięgającym blisko 1,9 mld zł, sytuacją finansową umożliwiającą realizację kolejnych inwestycji oraz tytułem lidera OZE wśród czołowych, krajowych spółek energetycznych. Powodem do satysfakcji jest dla nas, że w minionym roku Grupa Energa planowo realizowała zadania zawarte w wieloletniej strategii rozwoju, budując przy tym bazę do kolejnych projektów. Zakończone zostało wdrażanie optymalnej struktury Grupy Energa, co w wymierny sposób przełożyło się na wzrost efektywności pracy oraz na racjonalizację sposobu, w jaki wykorzystywane są środki finansowe. Osiągnięto to m.in. poprzez redukcję liczby spółek o połowę (z 44 do 22), wdrażanie centralizacji procesów zakupowych i informatycznych czy zwiększenie zakresu zadań powierzanych pracownikom Grupy ograniczając tym samym prace zewnętrznych podwykonawców. Ubiegłoroczne aukcje rynku mocy pozwoliły spółkom Grupy Energa na zawarcie umów mocowych dla istniejących i planowanych aktywów wytwórczych. Dzięki temu zyskaliśmy dla nich ważne wsparcie finansowe, które będzie przekładać się na szybszy rozwój zarówno w obszarze wytwarzania konwencjonalnego, jak i w obszarze energii odnawialnej. Sztandarowym projektem OZE jest budowa farmy wiatrowej Przykona o mocy 30MWe. Grupa Energa w ramach strategii rozwoju dąży do objęcia pozycji lidera wśród operatorów systemów dystrybucyjnych (OSD) poprzez zwiększenie efektywności i niezawodności sieci w połączeniu z najwyższą jakością obsługi klienta. Jesteśmy w trakcie realizacji kluczowych projektów budujących naszą wartość. Rozwijamy intensywnie atrakcyjny z punktu widzenia przyszłych wyników obszar magazynowania energii i segment elektromobilności, współpracując w tym zakresie z samorządami lokalnymi. Grupa zgodnie z planem rozpoczęła także pod koniec 2018 roku realizację budowy nowoczesnego bloku energetycznego Ostrołęka C, który znacząco zwiększy krajowy potencjał wytwórczy i wzmocni bezpieczeństwo polskiego systemu elektroenergetycznego. Ponadto w efekcie znaczącego wzrostu nakładów inwestycyjnych przyłączono blisko 56 tys. nowych klientów, wybudowano i zmodernizowano 5 322 km linii i przyłączono do sieci 59 MW nowych źródeł OZE. Na wyniki Grupy Energa, identycznie jak całego sektora, wpłynęły warunki rynkowe, związane przede wszystkim z gwałtownym wzrostem rynkowych cen energii elektrycznej i uprawnień do emisji CO2. Swój wpływ wywarły także zdarzenia jednorazowe. EBITDA Grupy Energa za cały 2018 rok wyniosła 1 877 mln zł, a zysk netto zamknął się na poziomie 744 mln zł. Przychody Grupy wyniosły w ubiegłym roku 10,33 mld zł. Wynik Lini Biznesowej Dystrybucja, tradycyjny motor rozwoju Energi, osiągnęła wynik EBITDA 1,704 mld zł, a przychody 4,028 mld zł. Łączna dystrybucja energii elektrycznej w 2018 roku wyniosła 22 542 GWh, co jest najwyższym wynikiem w historii. Udział Linii Biznesowej Wytwarzanie w EBITDA Grupy Energa wyniósł w 2018 roku 18 proc. EBITDA Linii Biznesowej Wytwarzanie wyniosła 329 mln zł. W 2018 roku aktywa wytwórcze Grupy Energa wyprodukowały łącznie 3,9 TWh energii elektrycznej. Linia Biznesowa Sprzedaż osiągnęła w 2018 roku -85 mln zł EBITDA w wyniku bezprecedensowych zmian rynkowych. Z kolei łączny wolumen sprzedanej energii elektrycznej wyniósł 19 777 GWh.

Z wyrazami szacunku
Alicja Barbara Klimiuk
p.o. Prezesa Zarządu Energa S.A.