Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych

NotaRok zakończony
31 grudnia 2018
Rok zakończony
31 grudnia 2017
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
Zysk/(strata) brutto9531,002
Korekty o pozycje:
Udział w (zysku)/ stracie jednostek wykazywanych metodą praw własności(90)(24)
(Zyski)/ straty z tytułu różnic kursowych28(17)
Amortyzacja11,02967973
Odsetki i dywidendy, netto298268
(Zysk)/ strata na działalności inwestycyjnej, w tym odpis wartości firmy30(204)(25)
Zmiany pozycji kapitału obrotowego:
Zmiana stanu należności30410113
Zmiana stanu aktywów z tytułu umów30(363)0
Zmiana stanu zapasów(335)120
Zmiana stanu zobowiązań z wyjątkiem kredytów i pożyczek30(195)33
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu umów301290
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych(72)(24)
Zmiana stanu rezerw30441(198)
1,9672,221
Podatek dochodowy(108)(39)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej1,8592,182
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i aktywów niematerialnych615
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i aktywów niematerialnych(1638)(1280)
Wpływy z lokat powyżej 3 m-cy-125
Założenie lokat powyżej 3 m-cy-(127)
Sprzedaż jednostek uczestnictwa w funduszu ENERGA Trading-2
Sprzedaż jednostki zależnej5843
Inwestycje w jednostki stowarzyszone i we wspólne przedsięwzięcia wyceniane metodą praw własności2,02(206)(217)
Udzielenie pożyczek-(10)
Spłata pożyczek10-
Pozostałe-(6)
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(1,770)(1,455)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy z tytułu zaciągniętego zadłużenia372,313
Spłata zaciągniętego zadłużenia(560)(346)
Wykup dłużnych papierów wartościowych(168)(272)
Dywidendy wypłacone23-(79)
Odsetki zapłacone(312)(206)
Otrzymane dotacje2749
Zwrot środków z otrzymanych dotacji(29)-
Pozostałe(1)(7)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej(1,006)1,452
Zwiększenie/(zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów(917)2,179
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu193,6431,464
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu192,7263,643