Otoczenie regulacyjne

Zagadnienia regulacyjne prowadzone i skończoen w 2018r.

Zestawienie kluczowych aktów prawnych mających wpływ na Grupę

Akt prawnyCel zmian prawnychSzanseZagrożenia
Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw.Uregulowanie zasad prowadzenia rezerwowej sprzedaży energii elektrycznej oraz wzrost poziomu tzw. obliga giełdowego.
 • Poprawa płynności giełdowego obrotu Energią elektryczną, wzrost bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej dla odbiorców końcowych poprzez szczegółowe uregulowanie instytucji sprzedawcy rezerwowego.
 • Wyłączenia spod reżimu tzw. obliga giełdowego mogą ograniczyć rzeczywisty wpływ tej regulacji na rynek energii elektrycznej.
Ustawa z dnia 9 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji.Wdrożenie nowego i efektywnego systemu wsparcia rozwoju instalacji CHP w Polsce.
 • Nowy system oparty o kilka mechanizmów wsparcia dedykowanych do instalacji o różnej charakterystyce technicznej.
 • Wsparcie może być przeznaczone na utrzymanie istniejących instalacji poprzez ich modernizację.
 • Zagwarantowanie poprawności funkcjonowania systemu poprzez nadzór nad jego funkcjonowaniem z poziomu Prezesa URE.
 • Brak decyzji Komisji Europejskiej akceptującej nowy system jako zgodny z prawem UE zawiesza jego funkcjonowanie.
 • Brak projektów rozporządzeń wykonawczych do ustawy uniemożliwia oszacowanie zakresu potencjalnego wsparcia z nowego systemu.
Ustawa z dnia 31 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw.Zamrożenie cen energii elektrycznej oraz obniżenie poziomu akcyzy i tzw. opłaty przejściowej.
 • Potencjalne obniżenie cen dla odbiorców energii elektrycznej.
 • Efekt zachęty do budowy nowych i modernizowania istniejących instalacji wytwórczych. Modernizacja i budowa nowych źródeł wytwórczych energii elektrycznej w celu stabilizacji KSEi wykorzystania polskich zasobów surowców energetycznych.
 • Zapewnienie możliwości realizacji, na zasadach konkurencji rynkowej, budowy nowej elektrowni Ostrołęka C.
 • Brak uzgodnień założeń ustawy z Komisją Europejską powoduje ryzyko dla potencjalnych beneficjentów systemu rekompensat (przedsiębiorstw energetycznych).
 • Brak projektu rozporządzenia regulującego wypłatę świadczeń z funduszu rekompensat.
 • Brak rozstrzygnięć w kwestii wątpliwości interpretacyjnych przepisów ustawy.
Ustawa z dnia 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw.Zapewnienie stabilnego otoczenia regulacyjnego i biznesowego w zakresie: opodatkowania Elektrowni Wiatrowych podatkiem od nieruchomości oraz możliwości rozwoju OZE z założeniem większej rentowności.
 • Doprecyzowanie niejednoznacznych zapisów (niejednolite orzecznictwo WSA) dot. przedmiotu opodatkowania elektrowni wiatrowych. Rozwój OZE z możliwością oparcia inwestycji na mechanizmach finansowych zapewniających rentowność projektów.
 • Długi okres trwania procesu legislacyjnego związanego z uruchomieniem nowego systemu.

Zagadnienia regulacyjne prowadzone w 2018 i trwające w 2019 roku

Zestawienie aktów prawnych mających wpływ na Grupę

Akt prawnyCel zmian prawnychSzanseZagrożenia
Pakiet regulacji UE na rzecz czystej energii dla wszystkich Europejczyków (Clean Energy for All Europeans legislative proposals) tzw. Winter Package. COM/2016/0860 final.Utrzymanie konkurencyjności UE w erze transformacji rynków energetycznych w kierunku czystej energii, tzw. Pakiet Zimowy. Plany redukcji subsydiów dla węgla oraz zwiększania celu efektywności energetycznej do poziomu 30% oraz zmniejszenia emisji CO2 o 40% do 2030 roku. Nowe regulacje wymagają zatwierdzenia przez Radę UE oraz Parlament Europejski. Pakiet Zimowy zawiera również rozwiązania wspierające rozwój zdecentralizowanego wytwarzania energii elektrycznej oraz jej magazynowania w celu rozwoju tzw. energetyki obywatelskiej. Kluczową zmianą dla rynków energetycznych w UE jest zniesienie tzw. „priority dispatch”, oznaczającego pierwszeństwo OZE w dostępie do sieci przed źródłami konwencjonalnymi.Zmiana wejdzie w życie po 2020 roku.
 • Wdrożenie spójnych regulacji poprawiających bezpieczeństwo energetyczne UE.
 • Powstanie Funduszu Modernizacyjnego umożliwi finansowanie projektówz obszaru energetyki odnawialnej (takich jak Kaskada Dolnej Wisły).
 • Ograniczenie od 1 stycznia 2025 r. wsparcia mechanizmami rynku mocy wszystkich instalacji, które emitują powyżej 550 g CO2/kWh.
 • Konieczność dostosowania systemu wsparcia OZE/CHP i efektywności energetycznej do nowych regulacji UE. Wpływ planowanych zmian na procesy notyfikacyjne Ustawy o OZE i Ustawy o Rynku Mocy.
Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (nr UC 34).Doprecyzowanie kompetencji Prezesa URE w zakresie nadzoru nad przedsiębiorstwami energetycznymi, doprecyzowanie zasad świadczenia usług magazynowania energii elektrycznej oraz ustawowa delegacja wprowadzająca harmonogram wdrożenia inteligentnego opomiarowania w Polsce.
 • Wdrożenie wymogów dotyczących funkcjonowania Prezesa URE w świetle regulacji tzw. Pakietu Zimowego.
 • Doprecyzowanie zasad dostępności danych pomiarowych.
 • Doprecyzowanie zasad dotyczących funkcjonowania i zasad nadzoru nad działalnością przedsiębiorstw energetycznych.
 • Długi okres trwania procesu legislacyjnego.
Projekt „Polityki energetycznej Polski do 2040 r.”Określenie długoterminowej strategii energetycznej kraju, która zdeterminuje docelowy kształt miksu energetycznego oraz zdefiniuje główne kierunki rozwoju podmiotów z sektora energetycznego.
 • Aktualizacja obecnie obowiązującej polityki energetycznej z 2009 r. wskazuje długoterminowe trendy rozwoju sektora, energetycznego
 • Duży nacisk na dywersyfikację dostaw energii pierwotnej dla gospodarki.
 • Założenia zakładające stopniowe odchodzenie od wysokoemisyjnych jednostek wytwórczych.
 • Konieczność skorelowania założeń polityki z Krajowym planem na rzecz energii i klimatu, który należy uzgodnić z Komisją Europejską w 2019 r. – ryzyko rozbieżności celów i założeń.
 • Brak kompleksowej wizji rozwoju magazynów energii elektrycznej.
 • Ograniczona wizja rozwoju lądowych FW, która może zmniejszyć szansę na realizację celów udziału OZE w bilansie energii elektrycznej,
 • Brak kompleksowej strategii w zakresie długoterminowej dostępności węgla kamiennego na cele energetyczne.
 • Wariantowy udział energetyki jądrowej w docelowym miksie energetycznym.