Strategia Grupy na lata 2016- 2025

W dniu 15 listopada 2016 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały o zatwierdzeniu dokumentów: „Strategia Grupy Energa na lata 2016-2025” („Strategia”) i „Wieloletni Plan Inwestycji Strategicznych Grupy Energa na lata 2016–2025”.

Przesłanki do aktualizacji Strategii Grupy

Spadek rentowności w sektorze elektroenergetycznym, który miał miejsce w ostatnich latach zmusił wiodące europejskie i polskie grupy energetyczne do rewizji strategii. Działanie w oparciu o wcześniej wypracowany model biznesowy mogło skutkować w średnim okresie obniżeniem wyników oraz wartości spółek energetycznych. Kontynuacja działalności wyłącznie w oparciu o istniejące aktywa oraz przy zachowaniu wcześniej wypracowanego modelu biznesowego mogła prowadzić do stopniowego spadku zysków Grupy Energa zarówno w średnim, jak i w długim okresie. Utrzymanie lub poprawa wyników finansowych wymaga dostosowania podmiotów i modeli biznesowych do nowych trendów w sektorze elektroenergetycznym, m.in.: dążenia do rozwoju generacji rozproszonej i odnawialnych źródeł energii (OZE), dążenia do poprawy efektywności energetycznej oraz aktywnego uczestnictwa w rynku nowych technologii.

Mając na uwadze wyżej opisane uwarunkowania, koniecznym było dostosowanie modelu biznesowego Grupy Energa do nowych wyzwań, w tym rewizji strategii Grupy, co skutkowało przyjęciem w listopadzie 2016 roku, dokumentu „Strategia Grupy Energa na lata 2016 – 2025”. W dłuższej perspektywie czasu zasadnym będzie, uwzględnienie w kolejnych aktualizacjach Strategii: znanych wyników aukcji rynku mocy, w szczególności w zakresie zawartych kontraktów długoterminowych, a także założeń regulacji tzw. Pakietu Zimowego a tym samym Polityki Klimatyczno-energetycznej UE na lata 2021-2030.

Cele i programy strategiczne

W celu umocnienia pozycji Grupy Energa jako innowacyjnej grupy energetycznej zorientowanej na klienta przy uwzględnieniu stabilnych fundamentów biznesu opartych o przewidywalne regulacje, przyjęto w Strategii dwa obszary rozwoju biznesu i kreowania wartości, tj. Infrastruktura i Klient, w ramach których zostały wyznaczone cele i programy strategiczne Grupy Energa, które są obecnie realizowane:

Cel 1. Rozwój nowoczesnej infrastruktury energetycznej

Rozwój nowoczesnej infrastruktury energetycznej, w sposób pozwalający na posiadanie stabilnej bazy przychodów, zależnych głównie od jakości dostarczanych usług, a nie od czynników typowo rynkowych. Infrastruktura będzie odpowiadać na przyszłe wymagania polskiego systemu elektroenergetycznego, a jej rozwój pozwoli równoważyć interesy wszystkich interesariuszy Grupy Energa.

  • Program 1

  • Program 2

  • Program 3

  • Program 4

Rozbudowa inteligentnej i niezawodnej sieci dystrybucji energii elektrycznej dającej możliwości wprowadzenia magazynowania i lokalnego zarządzania Energią.

Rozwój infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu.

Wykorzystanie regulacji stabilizujących przychody w zakresie Rynku Mocy i taryf na ciepło.

Utrzymanie silnej pozycji w zakresie OZE dzięki realizacji (I) projektu budowy elektrowni wodnej w ramach drugiego stopnia na Wiśle oraz (II) innych projektów OZE.

Cel 2. Model biznesowy zorientowany na klienta

Model biznesowy zorientowany na klienta, umożliwiający efektywne zarządzanie wartością klientów w oparciu o spójną ofertę produktów i usług.

Program 5

Wdrożenie nowego modelu biznesowego zorientowanego na klientów i rozwój nowych obszarów działalności – wynikiem realizacji programu będzie ok. 100 nowych produktów, dedykowanych dla trzech segmentów klientów: indywidualnych, biznesowych oraz jednostek samorządowych i administracji publicznej.