Emisje obligacji

Udzielone pożyczki

W 2018 roku kontynuowane były zawarte w marcu 2013 roku dwie pożyczki na łączną kwotę 499 mln euro, których Spółce Energa SA udzieliła spółka celowa Energa Finance AB (publ) ze środków pozyskanych w wyniku przeprowadzonej w marcu 2013 roku emisji euroobligacji (EMTN) oraz zawarta w czerwcu 2017 roku pożyczka w wysokości 200 mln euro ze środków pozyskanych w wyniku przeprowadzonej w marcu 2017 roku emisji euroobligacji (EMTN).

Ponadto, w okresie sprawozdawczym Grupa Energa realizowała obsługę programów emisji obligacji,w których dla efektywnego zarządzania płynnością spółka Grupy będąca emitentem papierów dłużnych kierowała ofertę ich nabycia wyłącznie do innych spółek Grupy.

Działając w oparciu o przyjętą Politykę finansową Grupy Energa i zgodnie z warunkami funkcjonujących programów emisji obligacji wewnętrznych, Spółka Energa SA, nabyła w 2018 roku obligacje emitowane przez spółkę Energa Operator SA na kwotę 1 066 mln zł. Zasadniczym celem emisji było pozyskanie przez emitenta – spółkę Grupy Energa środków na realizację programu inwestycyjnego.

Poniższa tabela przedstawia nominalną wartość objętych przez Energę i niewykupionych obligacji w podziale na poszczególnych emitentów będących spółkami z Grupy Kapitałowej Energa według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku.

Program emisji obligacji krajowych

W zakresie programu emisji obligacji krajowych ustanowionego we wrześniu 2012 roku, w ramach którego Energa SA przeprowadziła pierwszą emisję obligacji na kwotę 1 000 mln zł, nie zaszły zmiany w zakresie wolumenu emisji. W ramach kontynuowanych w 2018 roku działań spółka zależna Energa Operator SA nabyła na rynku wtórnym kolejny pakiet obligacji Energi SA w łącznej ilości 16 780 sztuk obligacji o łącznej wartości nominalnej 167,8 mln zł. Na dzień 31 grudnia 2018 roku Energa Operator SA posiadała pakiet obligacji Energi SA w łącznej ilości 99 749 sztuk obligacji o wartości nominalnej 997,49 mln zł.